Vi må sikre den danske model

I januar 2004 fremlagde Europa-Kommissionen et forslag til et nyt direktiv, som skal gøre det lettere at tilbyde serviceydelser hen over landenes grænser.

Vi vil gerne klart understrege, at det er godt, at vi får taget fat på diskussionen om et indre marked for serviceydelser. Men vi vil gerne advare mod, at man helt ukritisk blot støtter Kommissionens forslag. Det er helt oplagt, at serviceerhvervenes konkurrenceevne er blevet overset. Det er også uheldigt, at selv om servicesektoren er EU's ubestridte vækstmotor nummer ét, er det alligevel kun godt 20 pct. af EU-landenes handel over grænserne, der kan relateres til servicesektoren. Derfor er vi i Socialdemokratiet grundlæggende positive overfor planerne om etablering af et indre marked for service. Ideen er ikke ny. Den er blevet diskuteret i en årrække og indgik eksempelvis allerede i de første drøftelser om etablering af det indre marked. Eftersom service udgør langt over halvdelen af EU's økonomi, vil bedre eksportmuligheder for servicevirksomheder efter alt at dømme fremme vækst og beskæftigelse – og det er, som bekendt, en helt central socialdemokratisk mærkesag også i europæisk sammenhæng. I Danmark har vi med en stor servicesektor særligt gode forudsætninger for at udnytte disse muligheder. Også små virksomheder vil få mulighed for at øge deres omsætning, når det bliver muligt at eksportere af serviceydelser uden at skulle etablere sig i andre lande. Dertil kommer, at den øgede konkurrence, der følger med et indre marked for service, vil være til gavn for danske forbrugere. Men der er en række spørgsmål, som forslaget fra Kommissionen ikke tager højde for, og som det er helt afgørende, at vi får på plads. Det skal således stå helt klart, at Socialdemokratiets mål er et direktiv, som ikke rokker ved det forhold, at arbejde, der udføres i Danmark, skal foregå efter danske regler, under kontrol af danske myndigheder. Vi vil ikke være med til at ødelægge en god dansk model for samarbejdet mellem parterne på det danske arbejdsmarked. Vi er nu i gang med behandlingen af forslaget i Europa-Parlamentet, og vi forholder os konstruktivt, men også kritisk til forslaget. Derfor handler det for os ikke om at være for eller imod. Det handler først og fremmest om at finde frem til løsninger, som sikrer, at vi får skabt en konkurrencedygtig servicesektor med respekt for landenes forskellige arbejdsmarkedsmodeller, kollektive overenskomster og - aftaler frem for regulering via lov.