Bæredygtighed skal være målet for landbruget

Det kunne være dejligt, hvis det er muligt at komme i dialog med progressive landmænd på en måde, så uenighed ikke bliver opfattet som et angreb, sådan som planteavlskonsulent Just Bach Andersen betegner mit indlæg på debatsiden den 25.2.

Han bruger endvidere sit synspunkt på debatsiden den 1. marts til at fremkomme med en bunke tal. Jeg opfatter indlægget som et forsøg på at bevise, at vi alle kan tage det helt roligt. Landbruget har styr på tingene. Jeg mener dog, at der stadig er problemer, som skal løses. Målene i EU’s vandrammedirektiv er følgende for vandløb, søer og kystvande: Senest i 2015 skal vandet have en god kvalitet. Det skal som minimum have opnået en god kemisk og en god økologisk tilstand, så det kun afviger lidt fra den naturlige tilstand uden menneskelig påvirkning. Jeg har som eksempel fremført Limfjorden, hvor udviklingen igennem en lang årrække ikke har været bæredygtig. Senest viser en ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser, at næringsstoffer som kvælstof og fosfor fra landbruget stadig strømmer ud i vandløb, søer og fjorde. Den siddende regering og rækken af miljøministre har ikke haft vilje eller evne til at gøre noget effektivt ved problemet. Afhængig af vind og vejr er udledningen af kvælstof fra landbruget til Limfjorden omkring 16.000 tons. Regeringens udkast til vandplaner foreslår, at dette tal skal nedbringes med knap 6000 tons i 2015. Så er det bare, jeg spørger,: Er det kun en lille afvigelse fra den naturlige afledning til Limfjorden på omkring 3000 tons? Af rapporten fra Danmarks Miljøundersøgelser fremgår, at der ikke er sket nogen bedring i de skadelige udledninger af kvælstof fra landbruget de seneste 5 år. Samtidig viser stikprøveundersøgelser, at beskyttet natur forsvinder i rivende hast. Det drejer sig om enge, moser, overdrev og søer, der er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelsesloven. Naturområderne er ramt af tilgroning, afvanding, overbelastning med ammoniak m.m. Det er konsulentfirmaet COWI, der er i gang med undersøgelsen. Fra Danmarks Miljøundersøgelser vurderer man, at undersøgelsen giver et retvisende indtryk af en beskyttet natur i tilbagegang. Der er tale om et meget stort antal små beskyttede naturområder, der er forsvundet, eller som er på vej til at forsvinde. For yderligere at præcisere alvoren i nødvendigheden af at tilstræbe bæredygtighed for dansk landbrug vil jeg lige citere nogle udpluk fra De miljøøkonomiske vismænd, der kommenterer milliardhjælpen til det kriseramte landbrug: *Det anbefales at indføre ”forureneren betaler” princippet for landbruget præcist som princippet gælder for andre erhverv * Det vil være nødvendigt at udtage væsentlige arealer af landbrugsproduktionen på de mest miljøfølsomme arealer * Yderligere lokal indsats mod udledning af kvælstof og pesticider og en trussel om afgift, hvis miljøtiltagene ikke følges. * Mål om øget biologisk mangfoldighed bør nås med arealtiltag som f. eks sprøjtefri randzoner langs markkanter * Indtil landbrugsstøtten er udfaset, foreslås det, at op til 30 % af landbrugsstøtten omlægges til miljøstøtte. Bæredygtighed er måske et lidt forslidt begreb, som ofte er blevet brugt, uden der er blevet fulgt op med handling, men som det fremgår af ovenstående, så er det altså nødvendigt nu.