Mariagerfjord

Ban­ker i bit­ter kamp om de an­sat­te

Ban­ker fis­ker kon­stant ef­ter hin­an­dens med­ar­bej­dere, si­ger an­dels­kas­sefor­mand

Søren Hedegaard: Det var at sparke på én, der ligger ned. Foto: Grete Dahl

Søren Hedegaard: Det var at sparke på én, der ligger ned. Foto: Grete Dahl

HO­BRO:Kam­pen om bank­kun­der er ben­hård. Men pen­ge­in­sti­tut­ter­ne kæm­per og­så om de an­sat­te. Det har blandt an­det On­sild An­dels­kas­se op­le­vet, og fis­ke­ri­et har kos­tet den lil­le bank fle­re go­de med­ar­bej­de­re. - Næs­ten hver ene­ste må­ned bli­ver nog­le af vo­re med­ar­bej­de­re ”prik­ket” af an­dre pen­ge­in­sti­tut­ter i lo­kal­om­rå­det. De får f.eks. til­bud om hø­je­re løn, for­tæl­ler Sø­ren He­de­gaard, for­mand for On­sild An­dels­kas­se med af­de­lin­ger i On­sild, Ho­bro og Klej­trup. Bag­grun­den er en ge­ne­rel man­gel på an­sat­te i fi­nans­ver­de­nen. Der­til kom­mer, at det er yderst at­trak­tivt at hen­te en med­ar­bej­der fra et an­det, lo­kalt kon­kur­ren­de pen­ge­in­sti­tut. Job­skif­tet kan nem­lig give nye for­ret­nin­ger, når en ny­an­sat ta­ger tro­fa­ste kun­der med sig fra sin gam­le ar­bejds­plads. Den bit­re kamp føl­te an­dels­kas­sen i sær­lig grad, da pen­ge­in­sti­tut­tet var i in­ter­ne pro­ble­mer om­kring et di­rek­tør­skif­te for et års tid si­den. Da blev med­ar­bej­der­ne i sær­lig grad lok­ket, kon­sta­te­rer Sø­ren He­de­gaard. - Jeg fø­ler, at spe­ci­elt ét af de an­dre pen­ge­in­sti­tut­ter i lo­kal­om­rå­det spar­ke­de til én, der lå ned, be­mær­ker for­man­den uden at vil næv­ne navn. - Vi må er­ken­de, at me­to­den med at kon­tak­te kon­kur­ren­ter­nes med­ar­bej­der­ne er den bed­ste måde, hvis man vil ha­ve nye an­sat­te. Der­for gør vi det og­så selv. Fak­tisk er det så­dan, vi let­test kan skaf­fe nye med­ar­bej­de­re. Tra­di­tio­nel­le job­an­non­cer gi­ver ik­ke så me­get, si­ger Sø­ren He­de­gaard. På trods af ta­bet af nog­le med­ar­bej­de­re, glæ­der han sig over, at det er lyk­ke­des An­dels­kas­sen at få nye og kom­pe­ten­te folk ind i den an­den ende.