Mariagerfjord

Be­skyld­ning om fy­sisk over­greb bag fy­ring

Bør­ne­ha­ve­le­der Mads My­lund er rys­tet og kal­der kom­mu­nens bort­vis­ning en over­re­ak­tion

HO­BRO:Bør­ne­ha­ve­le­der Mads My­lund står midt i sit livs ma­re­ridt og i en si­tua­tion, han fø­ler helt uvir­ke­lig. Tors­dag blev han bort­vist fra sin stil­ling som le­der af Bør­ne­ha­ven By­mar­ken i Ho­bro. Han står til­ba­ge med en fø­lel­se af­magt. Ho­bro Kom­mu­ne af­vi­ser at kom­men­te­re el­ler at ud­dy­be, hvad der lig­ger til grund for, at 53-åri­ge Mads My­lund er ble­vet bort­vist. For­æld­re­ne er ble­vet in­for­me­ret med for­mu­le­rin­gen ”for­hold, som kom­mu­nen ik­ke to­le­re­rer”. Mads My­lund for­kla­rer, at der ver­se­rer un­der­sø­gel­ser af to for­hold. Fag­for­en­in­gen FOA har rejst en sag om dår­ligt psy­kisk ar­bejds­mil­jø i in­sti­tu­tio­nen, og be­drifts­sund­heds­tje­nes­ten, BST, har un­der­søgt for­hol­de­ne i By­mar­ken. - Den an­den sag duk­ke­de op ef­ter pås­ke. Et for­æld­re­par har an­meldt til kom­mu­nen, at de har få­et op­lyst, at jeg på et tids­punkt før jul hav­de fat i de­res barn på en måde, som over­skri­der de­res græn­ser. Der er ta­le om en si­tua­tion, hvor jeg tog fat i et barn, kig­ge­de bar­net dybt ind i øj­ne­ne og iret­te­sat­te det. Det har in­tet som helst med over­greb at gø­re, og det er si­tua­tio­ner, som op­står hver ene­ste dag i bør­ne­ha­ver i he­le Dan­mark, si­ger Mads My­lund. Han si­ger, at Ho­bro Kom­mu­nes for­valt­ning me­ner, at hvis det er til­fæl­det, bur­de han ha­ve la­vet en ind­be­ret­ning om fy­sisk magt­an­ven­de­lse i si­tua­tio­nen. - Det me­ner jeg på in­tet tids­punkt har væ­ret nød­ven­digt. Men hvor er græn­sen mel­lem iret­te­sæt­tel­se og en fy­sisk magt­an­ven­de­lse, si­ger Mads My­lund, der for ny­ligt fej­re­de 25 års ju­bi­læ­um som pæ­da­gog i Ho­bro Kom­mu­ne og i syv år har væ­ret le­der af Bør­ne­ha­ven By­mar­ken. Mads My­lund fast­hol­der, at der er ta­le om en over­re­ak­tion. - Selv­føl­ge­lig skal kom­mu­nen tage så­dan en hen­ven­del­se fra for­æld­re al­vor­ligt. Men jeg un­drer mig over, at hen­ven­del­se først kom­mer fi­re må­ne­der ef­ter, at epi­so­den fandt sted, si­ger Mads My­lund An­sat­te er gla­de Un­der­sø­gel­sen om­kring det psy­kis­ke ar­bejds­mil­jø tog sin be­gyn­del­se før jul. - Jeg hav­de en sam­ta­le med en med­ar­bej­der om nog­le ting ved hen­des ar­bejds­si­tua­tion, der skul­le jus­te­res. Umid­del­bart ef­ter meld­te hun sig syg, og se­ne­re rej­ste hen­des fag­for­en­ing FOA en sag om dår­ligt psy­kisk ar­bejds­mil­jø i bør­ne­ha­ven. - Be­drifts­sund­heds­tje­nes­ten hav­de sam­ta­ler med per­so­na­let, li­ge­som der blev ud­le­ve­ret spør­ge­ske­ma­er. Som jeg læ­ser kon­klu­sio­nen, me­ner BST, at un­der­sø­gel­sen vi­ser et psy­kisk mil­jø, der er alt for godt. Så godt, at det ik­ke kan være rig­tigt. Der­for kon­klu­de­rer man, at der er no­get i ve­jen. - Jeg me­ner ik­ke, vi har et dår­ligt psy­kisk ar­bejds­mil­jø i By­mar­ken. De an­sat­te er gla­de og vi har det godt med hin­an­den. Kri­tik­ken af ar­bejds­mil­jø­et kom­mer fra en­kel­te med­ar­bej­de­re, men i for­bin­del­se med BSTs rap­port og kon­klu­sio­ner, har an­dre med­ar­bej­de­re re­age­ret ved skrift­ligt at af­vi­se kon­klu­sio­nen, si­ger Mads My­lund. Kom­mu­nen bad ham før pås­ke om at af­vik­le sin rest­fe­rie og ik­ke være i bør­ne­ha­ven, mens un­der­sø­gel­sen om­kring det psy­kis­ke ar­bejds­mil­jø på­går Ære og frem­tid på spil Men tors­dag blev han sus­pen­de­ret og bort­vist af Ho­bro Kom­mu­ne, som har med­delt, at der ik­ke er mu­lig­hed for at ven­de til­ba­ge til stil­lin­gen, uan­set hvor­dan det vi­de­re for­løb ud­vik­ler sig. - Jeg har el­lers væ­ret ind­stil­let på at ven­de til­ba­ge, for jeg fø­ler vir­ke­lig ik­ke, jeg har gjort no­get for­kert. Så kan det da godt være, jeg se­ne­re vil­le søge en an­den stil­ling. Nu står jeg i den dår­ligst tæn­ke­li­ge si­tua­tion med en bort­vis­ning i hån­den. He­le min per­son­li­ge an­se­el­se, min ære og min frem­tid er på spil. Og det er vold­somt be­las­ten­de for he­le min fa­mi­lie, si­ger Mads My­lund, der er gift og har tre børn. Både for­valt­nings­chef Joan Kam­strup og børne- og kul­tur­ud­val­gets for­mand Jan Hviid (V) har af­vist at kom­men­te­re sa­gen. Jan Hviid af­vis­te i avi­sen i går og­så at sva­re på spørgs­må­let, om der er sket po­li­ti­an­mel­del­se i sa­gen. Mads My­lund un­der­stre­ger, at han ik­ke er ble­vet po­li­ti­an­meldt. - I hvert fald er jeg ik­ke ble­vet un­der­ret­tet om et så­dan skridt, si­ger han. Mads My­lund får as­si­stan­ce af sin fag­for­en­ing BUPL, som i næs­te uge hol­der møde med Ho­bro Kom­mu­ne om sa­gen.