Lokalpolitik

Beboerne er ikke imod Foldbjergcentret

FOLDBJERGCENTRET:Kommentar til læserbrev i NORDJYSKE Stiftstidende 30.november af centerleder for Foldbjergcentret, Jens Martin Hansen. Under overskriften: ”Udstødt gruppe gøres fredløs” har centerleder Jens Martin Hansen kommenteret forholdene vedrørende Foldbjergcentret, Brettevillesgade 14, efter at Naturklagenævnet har kendt Aalborg Kommunes dispensation fra Lokalplanen ugyldig. Der må være noget Jens Martin Hansen har misforstået, idet indlægget giver indtryk af, at det er en række klager over ulemperne ved at have Foldbjergcentret som nabo, der er årsag til, at Foldbjergcentret nu må flytte sin virksomhed, og Jens Martin Hansen appellerer tilsyneladende til beboerne om at kalde klagerne tilbage, så Foldbjergcentret kan fortsætte sin virksomhed. Vi må i denne anledning gøre opmærksom på, at klagen til Naturklagenævnet udelukkende er gået på, at kommunen ved at tillade etableringen af Foldbjergcentret og ved senere at dispensere fra Lokalplanen har handlet i strid med Lokalplanens principper. I sin afgørelse af 18.11.2003 udtaler Naturklagenævnet følgende: ”Efter planlovens § 19 stk. 1 kan en kommune dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke strider mod lokalplanens principper. Lokalplanens principper er lokalplanens formålsbestemmelse og de anvendelsesbestemmelser, der er fastsat ud fra formålet med lokalplanen. Lokalplanens formål er at sikre, at området anvendes til boligformål med enkelte erhverv, at der i randbebyggelsens stueetage kan indrettes butikker, og at der kan etableres enkelte erhvervsvirksomheder i de eksisterende baggårdsbygninger. Ifølge anvendelsesbestemmelsen kan kommunen på visse vilkår tillade, at der drives virksomheder, som almindeligvis kan udøves i beboelsesområder. Anvendelse af lokalerne i ejendommen til efterbehandling og aktivering af tidligere misbrugere strider mod lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser, og dispensationen ligger således uden for kommunens dispensationskompetence.” Herefter ophæver Naturklagenævnet Aalborg Kommunes dispensation som ugyldig. Efter Naturklagenævnets klare afgørelse må det konstateres, at hverken Aalborg Kommune eller Nordjyllands Amt, der står som lejer af lokalerne i Brettevillesgade 14, har gjort deres hjemmearbejde godt nok, idet man ganske har overset, at etableringen af Foldbjergcentret stred mod lokalplanens indhold. Enhver virksomhed, hvad enten den er privat eller offentlig, har naturligvis pligt til forinden etableringen at undersøge om denne lovligt kan ske. Grundejerforeningen og beboerne i området anerkender fuldt ud, at Foldbjergcentret driver en samfundsnyttig virksomhed, og vi forstår udmærket frustrationerne over, at man nu skal finde andre lokaler. Vi ønsker imidlertid ikke at få skudt i skoene, at vi er en flok kværulanter, der har sendt mere eller mindre berettigede klager. Vi har blot påpeget, at etableringen af Foldbjergcentret efter vores opfattelse var i strid med Lokalplanens principper, og det må være vores ret og pligt som ansvarlig forening uanset typen af den ulovligt etablerede virksomhed. Vi håber meget for Jens Martin Hansen, at han får en julegave i form af tilladelse til at etablere Foldbjegcentret et andet sted, men vi har som Grundejerforening ingen kompetence til at ændre på Naturklagenævnets afgørelse, hvorfor Jens Martin Hansens appel må rettes andre steder hen end til beboerne i Brettevillesgade.