Ungdomsuddannelser

Bedre elevkontakt reducerer frafaldet markant på EUC

Mentorordningen, på EUC Nordvest hjælpe r til med at holde eleverne fast i deres uddannelse

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Kontaktlærer Ann Skoubo hjælper eleven Lise Sørensen med udarbejdelsen af en studieplan. Foto: Peter Mørk

Regeringen har sat en ambitiøs målsætning om, at 95 procent af en årgang som minimum skal have gennemgået en erhvervsuddannelse i 2015. På nuværende gennemfører 81-82 procent af en årgang en erhvervsuddannelse. Målet for at kunne indfri den målsætning er en mentorordning, hvor en lærer følger eleven og sørger for, at der bliver skabt et miljø omkring eleven for at øge motivationen for at gennemføre uddannelsen. På EUC Nordvest er mentorordningen sat ind på erhvervsuddannelsen HG, som bliver taget på handelsskolen, og ordningen er tillige indført på EUC Nordvest¿s afdeling for de tekniske uddannelser. Kontaktlærer På handelsskolen er mentorordningen overordnet administreret af Jane Holm Vinther og på teknisk skole af Jens Eliasson, og de fortæller begge, at hver eneste elev på HG eller teknisk skole har en kontaktlærer, som følger eleven tæt. - Kontaktlæreren samarbejde desuden med koordinatoren - eller mentoren-, hvis en elev for eksempel begynder at have et for stort fravær, forklarer de. Eleverne ringer gerne eller oftere sender en sms, når de er syge. - Inden for time får eleven en henvendelse fra kontaktlæreren, siger de. På handelsskolens HG uddannelse blev ordningen indført for to år siden, og på de tekniske uddannelse i august 2007, og ordningen er lovbestemt. - På HG har vi registreret et frafald på uddannelsen på op til 50 procent, siger Jane Holm Vinther. Jens Eliasson er lidt mere tilbageholdende med at sætte procenter på, fordi ordningen kun har kørt i cirka et halvt år, men han er ikke et sekund i tvivl om, at det har haft en positiv effekt. Opmærksomhed Den gennemgående idé bag ordningen er, at eleverne skal føle, at lærerne vil eleverne, og at lærerstaben bekymrer sig om dem. Ifølge Jane Holm Vinther og Jens Eliasson handler det om hurtig indgriben, og der skelnes mellem to former for frafald fra uddannelsen. - Vi skelner mellem frafald med perspektiv, og det er en elev, som er fejlplaceret, og som derefter kommer ind på en anden erhvervsuddannelse, og så frafald uden perspektiv, hvor eleven bare stopper sin uddannelse, siger Jane Holm Vinther. Erfaringerne siger, at omkring trefjerdedel af frafaldet finder sin årsag i sociale og personlige problemer, og den sidste fjerdedel af frafaldet skyldes faglige problemer med stoffet. Hvis en elev har ondt i livet og det bliver for vanskeligt for kontaktlæreren og mentoren at løse elevens problemer, som har en negativ indflydelse på uddannelsesforløbet, træder psykoterapeuten til, som er ansat på EUC Nordvest, og som både handelsskolen og teknisk skole kan trække på. Jens Eliasson bemærker, at lærerne altid først forsøger at finde en løsning i samarbejde med eleven, og at eleven skal føle, at lærerne viser respekt overfor eleven. - Og det gør vi, understreger de begge. Andre tiltag Det er imidlertid ikke kun mentorordningen, som har virket positivt på reduceringen af elevernes frafald. Jane Holm Vinther fortæller, at der ved skolestarten i 2007 på HG for første gang blev afviklet en uges introduktionskursus på Rødhus Klit. Kurset blev ledet af et sjællandsk konsulentfirma. - Det er en uge, hvor eleverne arbejder med sig selv, sine studiekammerater og deres egne kompetencer, og det er også for os lærere meget positivt, for ofte skulle der gå måske et år til halvanden, før vi blev opmærksomme på de ting, som nu bliver afdækket i løbet af denne uge, understreger Jane Vinther Holm. Hun peger desuden på elevernes hjemmeside HGspace, som også har været med til at fastholde eleverne på uddannelsen. Desuden er der på HG en såkaldt HG Flex, som ligeledes har til formål at motivere og fastholde eleverne. Ordningerne for HG eleverne findes ligeledes på Nykøbing Handelsskole. Jens Eliasson peger på, at der på den tekniske afdeling af EUC Nordvest er indført en grundforløbspakke med forskellige indgange til eleverne, og som samtidig retter sig mod forskellige målgrupper.