Bedre forhold på havet

Fiskerisektoren fremhæves af FN's Internationale Arbejdsorganisation (ILO) som et af de farligste arbejdsområder. Rundt om i Europa udsættes de ansatte i fiskerisektoren i stort omfang for grov udnyttelse og manglende beskyttelse. Dette afspejler sig direkte i antallet af arbejdsulykker.

På den internationale arbejdskonference i juni 2007 vedtog ILO en konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren. Formålet med konventionen er at etablere en række internationale sociale minimumsstandarder for fiskerisektoren og dermed afhjælpe det forhold, at mange konventioner omhandlende arbejdsvilkårene til søs ikke er blevet ratificeret i mange lande. Nærmere bestemt vedrører ILO's konvention vigtige aspekter som arbejdsmiljø, regulering af kravene til fartøjer, bemanding og hviletider, besætningslister, hjemrejse og social sikring. Konventionen vil skabe mere anstændige arbejdsforhold for lønmodtagerne i fiskerisektoren i hele Europa. I Europa-Parlamentet har jeg været ordfører for den socialdemokratiske gruppe på en rapport om konventionen. Rapporten blev vedtaget med overvældende flertal. Det er ikke vores opgave i EU, at ændre på udformningen af den konvention, som de tre ILO-parter i form af arbejdsgivere (redere), arbejdstagere (søfarende) og udvalgte regeringsrepræsentanter er nået frem. EU respekterer resultat af parternes sociale dialog, præcist som vi kender det fra den danske arbejdsmarkedsmodel. I rapporten opfordrer vi derimod de enkelte EU-medlemslande til hurtigt og smertefrit at tage de nødvendige skridt til ratificering af konventionen. Det er vigtigt, at vi i EU går forrest i anvendelsen af internationale instrumenter til at sikre arbejde til alle på rimelige vilkår.