Børnepasning

Bedre redskaber til at styre økonomien

Politikere præsenteres i januar for redskaber til at styre den kommunale økonomi.

Brønderslev Kommune skal have bedre redskaber til at styre økonomien, og hele byrådet skal i højere grad vise ansvar omkring økonomien. Økonomiudvalget bad i går forvaltningen udarbejde et oplæg til, hvordan økonomien kan styres, og det skal være klart i januar 2012. Budgettet er i år skredet med ca. 50 mio. kr., og heraf alene 19 mio. kr. på serviceudgifterne. - Der bliver ikke flere budgetopfølgninger end de tre, der findes i dag - én efter hvert kvartal. Allerede efter første kvartal har vi et godt billede af, hvordan økonomien udvikler sig i løbet af året, fortæller borgmester Lene Hansen (S). Lene Hansen siger, at der ofte gives tillægsbevillinger, og det er blandt andet disse tillægsbevillinger, der sættes fokus på. Der lægges op til en opstramning, så tillægsbevilling skal bevilges før en udgift eller indtægt afholdes eller oppebæres. Der må ikke foretages aktiviteter, der medfører mer-udgifter, der ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelse af årsbudgettet. Kan den enkelte bevilling ikke overholdes, har fagudvalget initiativforpligtigelse til at søge kompenserende besparelser inden for fagudvalgets øvrige politikområde. Er det ikke muligt, søges der snarest muligt om en tillægsbevilling. Mange gange kommer diskussionerne til at handle om fagudvalgenes forpligtigelse til at holde rammerne. Derfor skal der ske en drøftelse af, hvorvidt rammerne skal holdes. Det vil sige, at udvalgene skal komme med forslag til kompenserende besparelser. - Der er områder, hvor det er svært at holde rammerne, siger Lene Hansen. Her har forvaltningen Peget på, om der altid kan findes kompenserende besparelser, når antallet af anbringelser stiger, der kommer en særlig dyr enkeltsag, udgifter til forebyggende foranstaltninger stiger, antallet af børn i pasning ændrer sig, flere timer bliver visiteret i ældreområdet, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering stiger og vintervedligeholdelse stiger voldsom på grund af streng vinter. Med de regler, der er i dag, har forretningsledelsen forpligtiget sig til at komme med finansieringsmuligheder, såfremt der viser sig mer-udgifter. Da der sjældent findes såkaldte "snuptagsløsninger", vil det i praksis betyde, at forretningsledelsen skal komme med forslag til servicereduktioner, hvis der viser sig budgetskred. En risiko forvaltningen peger selv på, er, at kommunens forretningsledelse kunne bevæge sig over i gråzonen mellem politik og administration, hvor det konkret er forretningsledelsen, der stiller forslag til, hvor der sker servicereduktioner. Det kunne medføre, at antallet af f.eks. anbringelser bliver fulgt af et konkret forslag til, hvordan normeringen i f.eks. børnehaver skal ændres eller forslag til, hvordan normeringen i f.eks. børnehaver skal ændres eller forslag til ændring i det vejledende timetal. En ulempe er også, at der løbende bliver stor usikkerhed i organisationen, hvis serviceændringer løbende bringes op. Der skal også være en politisk vilje til "at bide til bollen" på forslagene, der bringes op. Ellers bliver konsekvensen af forslagene blot usikkerhed, samt at risikoen er, at det kun er "paradeforslag", der bringes på banen.