Lokalpolitik

Behov for fælles Kulturfodslaw

Udfordring at skabe enighed med Sæby

FREDERIKSHAVN:Ved årsmødet i Frederikshavn Kulturnetværk tydeliggjorde Kurt Kristensen, Elling, nogle af de uydfordringer,m de rhar været bokset med siden sidste årsmøde i Strandby. Der lovede formanden, at der ville blive taget aktion på et tættere samarbejde mellem de de kulturelle samråd i Skagen og Sæby og Kulturnetværket. Målet var en fusion - og Kurt Kristensen søgte at skabe kontakt til de respektive samråds formandsskab. - Jeg fik også kontakt med formandsskabet begge steder, og det blev besluttet at vi skulle mødes og drøfte om der skulle afholdes et fællesmøde for de tre bestyrelser, og hvad et sådant fællesmøde skulle have af indhold. - Men før vi nåede at mødes meddelte Sæby, at de ikke ønskede at deltage i et sådant forberedende møde. - De øsnkede istedet selvstændigt, at indbyde til et fællesmøde i Sæby i slutningen af august. Det var unægtelig ikke nogen god måde at indlede samarbejde på, men vi besluttede at deltage aktivt i mødet i Sæby, konstaterede Kurt Kristensen på Årsmødet. På mødet i Sæby blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde forslag til en ny struktur for kulturelt samråd i den kommende storkommune. Men det lykkedes ikke arbejdsgruppen at opnå enighed om et oplæg. - Sæbys Kulturelle Samråd kunne ikke tilslutte sig det vi nåede frem til. Det blev herefter besluttet at indkalde de tre samråd/netværksbestyrelser til et nyt stormøde, hvor Skagen og Frederikshavn fremlagde et fælles forslag til retningslinier for et kommende kulturelt samråd for den nye storkommune, sagde Kurt Kristensen. Det lykkedes heller ikke på det møde, at nå frem til fuldstændig enighed de 3 bestyrelser imellem. De dele der dog blev opnået enighed om, blev videregivet til embedsmandsudvalget som forbereder processen for det nye sammenlægningsudvalg. Der er dog enighed om, at kutlurnetværket skal bidrage til fremme af den kulturelle udvikling i Ny Frederikshavn Kommune. Det skal ske gennem etablering af netværk, der kan fremme kontakt, dialog og samarbejde for kulturinstitutioner, foreninger, grupper og enkeltpersoner i deres arbejde for kulturelle formål. Netværket skal yde støtte og tilskud til kulturelle aktiviteter og bidrage til kulturdebatten. Indtil fusionen sker fortsætter den nuværende bestyrelse i Kulturnetværket. Under den efterfølgende debat blev det fra salen foreslået, at der fremover blev arbejdet mere for at skabe et decideret netværk, nærmest en "ressourcedatabase" hvor de enkelte medlemsforeninger kunne fortælle om sig selv og ikke mindst søge oplysninger om eventuelle samarbejdsparter.