Aalborg

Benzin-død fø­rer til la­ve­re pri­ser

Hr. og fru Dan­mark bør kip­pe med fla­get, hver gang en tank­sta­tion må op­gi­ve kam­pen mod pris­krig og hår­de mil­jø­krav.

Der er nem­lig alt for man­ge ben­zin­sta­tio­ner i Dan­mark, og hver gang en ry­ger i svin­get, gi­ver det me­re salg til de an­dre. Og selv om det kan ly­de barsk, er det li­ge hvad bran­chen har brug for, me­ner tek­nik- og mil­jø­chef for Olie­bran­chens Fæl­les­re­præ­sen­ta­tion Micha­el Mücke Jen­sen. I Danmark har vi et no­gen­lun­de kon­stant salg af ben­zin og die­sel. Derfor vil fær­re sta­tio­ner be­ty­de et øget salg pr. sta­tion, og da om­kost­nin­ger­ne er kon­stan­te, uanset hvor meget der sælges, vil hver benzinsta­tion el­ler sel­skab tjene mere, for­kla­rer Micha­el Mücke Jen­sen. Og om pri­ser­ne derfor fal­der er helt op til ben­zin­sel­ska­ber­ne, me­ner han. Men selv om ben­zin­sel­ska­ber­ne ger­ne stry­ger he­le pro­fit­ten selv, bli­ver det svært, me­ner di­rek­tør i Q8 Dan­mark Mads Røn­now-Jes­sen. - Ud fra den vold­som­me kon­kur­ren­ce der er, tror jeg, det vil kom­me for­bru­ge­ren til go­de. Det er klart, vi ger­ne vil prø­ve at tje­ne me­re, men jeg tror bare ik­ke vi får chan­cen. Spe­ci­elt Q8 har væ­ret ude med slan­ke­ri­ven, og ale­ne i 2005 luk­ke­de de 54 tank­sta­tio­ner i Dan­mark. På lands­plan måt­te 113 ben­zin­sta­tio­ner dre­je nøg­len om. - Det be­ty­der, at vi i dag har en stør­re om­sæt­ning pr. ser­vice­sta­tion i Q8, og det skyl­des helt klart, at der nu er fær­re om bu­det, forklarer han. 1. sektion side 14