Benzinbrødre med suc­ces i sprøj­ten

Scanoco har en mis­sion: At kø­be de ben­zin­sta­tio­ner, de sto­re ik­ke vil ha­ve

René Strehle har som mål at slut­te 2006 med mindst 15 tank­sta­tio­ner. Fo­to: Ben­te Po­der

René Strehle har som mål at slut­te 2006 med mindst 15 tank­sta­tio­ner. Fo­to: Ben­te Po­der

NORD­JYL­LAND:I ti­der, hvor ben­zin­krig og skrap­pe mil­jø­krav tvin­ger tank­sta­tio­ner til at luk­ke på stri­be, ren­der et par nord­jyske brød­re rundt og op­kø­ber ned­lag­te ben­zin­sta­tio­ner i stor stil. På blot to år har René og Kenneth Strehle fra Sven­strup købt el­ler le­jet i alt ni tank­sta­tio­ner gen­nem de­res virk­som­hed Scanoco Hol­ding ApS. Og mis­sio­nen er så­re sim­pel. - Vi over­ta­ger de tank­sta­tio­ner, de sto­re sel­ska­ber op­gi­ver. Det er små lokale sta­tio­ner, der lig­ger langt ude på lan­det, og som of­te er ene­ste ind­købs­mu­lig­hed på eg­nen. Og net­op for­di sta­tio­ner­ne gi­ver et så rin­ge ud­byt­te, skal der man­ge til, før det bli­ver en over­skuds­for­ret­ning, der er værd at snak­ke om. Men man­ge bæk­ke små, gør jo som be­kendt en stor å. - Vi ser sta­tio­ner­ne som en hel­hed, hvor vi både ta­ger de­tail­de­len og benzindelen un­der et, og der kan vi godt se en for­ret­ning i en tank­sta­tion, der ik­ke sæl­ger me­get ben­zin, men der­imod har god de­tail­han­del. Det kan de sto­re sel­ska­ber ik­ke, for­kla­rer di­rek­tør René Strehle. Han har som er­klæ­ret mål at slut­te 2006 med mindst 15 tank­sta­tio­ner, pri­mært i Nord­jyl­land, der bæ­rer nav­net Scanoco. Det er 16 fle­re end de ni, der ek­si­ste­rer i dag. - I for­hold til om­sæt­nin­gen og ud­vi­del­ses­tem­po­et er re­sul­ta­ter­ne for 2005 gan­ske ud­mær­ke­de med sor­te tal på bund­lin­jen. Det er vi me­get til­fred­se med, og ta­get i be­tragt­ning at op­star­ten har væ­ret kræ­ven­de både tids­mæs­sigt og in­ves­te­rings­mæs­sigt, er det gå­et over al for­vent­ning. Det er især be­spa­rel­ser på om­kost­nin­ger og er­hver­vel­ser, der red­der virk­som­he­den fra et un­der­skud. Der in­ves­te­res i brug­te dan­kort­ter­mi­na­ler, stan­de­re og an­det grej. Alt sam­men for at mi­ni­me­re ud­gif­ter­ne. Pris­kri­gen mær­kes Den hår­de kon­kur­ren­ce på ben­zin­pri­ser­ne har dog sat si­ne spor. - Kri­gen ram­mer os ved, at vi har en min­dre vækst, end vi el­lers vil­le ha­ve haft, og da kri­gen bli­ver ved, er vi ble­vet nødt til at gå med på den. Der­for er ind­tje­nin­gen hal­ve­ret i for­hold til, hvad den el­lers vil­le kun­ne være. Der­for hå­ber René Strehle, at for­bru­ger­ne snart op­da­ger ulem­per­ne ved ude­luk­ken­de at gå ef­ter de bil­lig­ste ben­zin­pris­er. - Fort­sæt­ter kri­gen, og kø­rer folk sta­dig langt ef­ter bil­lig ben­zin, re­sul­te­rer det i, at end­nu fle­re lokale tank­sta­tio­ner må luk­ke. Det be­ty­der, at man­ge sta­tio­ner med kolonialafdelinger og­så for­svin­der fra de små by­sam­fund. Brød­re­ne Strehle ejer og­så Scan­di­na­vi­an Oil Company A/S, der si­den 2001 har vi­de­re­solgt brænd­stof og smøringsolie fra det ame­ri­kan­ske olie­sel­skab Sunoco. Års­regn­ska­bet for Scanoco Hol­ding for­ven­tes i slut­nin­gen af ju­ni.