Besparelser koster mindst fem lærerjob

Ny lavere timetildeling går især ud over sociale og kulturelle opgaver

FJERRITSLEV:Ganske vist er forslaget ikke vedtaget endnu, men alt tyder på, at Fjerritslev Kommunes børne- og kulturudvalgs oplæg til besparelser på folkeskoleområdet bliver en realitet fra august i år. Kommunalbestyrelsen har med budgettet for i år vedtaget en besparelse på 1,7 mio. kr. på årsbasis på folkeskoleområdet, og det har forvaltning og politikere nu udmøntet i et konkret forslag, som er på dagsordenen i byrådssalen på onsdag. Hvis kommunalbestyrelsen siger god for planen, betyder det, at der er mindst fem lærere færre ved kommunens skoler til august. Her er der nu 95,41 fuldtidsstillinger, og det tal skal skæres ned til 90,82. Da en fuldtidsstilling i snit koster kommunen en lønudgift på 333.000 kr., giver det en besparelse på 1.593.000 kr., eller næsten hele den udmeldte besparelse. Den resterende del udgøres af skolerejser i 8. og 9. klasse, der fjernes, og skolebibliotekerne, der mister 53.000 kr. af deres konto. 10 områder beskåret Hele kommunens timetildelingsplan er gået efter med sparekniven, og det er ikke mange områder, der er gået ram forbi, når først de lovpligtige opgaver og statens vejledende timetal til undervisning er sorteret fra. To områder er helt skåret væk, lærernes timer til sociale og kulturelle arrangementer og 240 årlige timer til uddannelses- og erhvervsvejledning. Desuden er der skåret i timerne til vikardækning, skolevejledning, skolebiblioteker, skole-hjem samarbejde, lærersamarbejde, SSP-samarbejde, skolebibliotekskonsulent, specialundervisningskonsulent og til arbejdet i pædagogisk råd. Ganske få områder er til gengæld blevet opjusteret. Der afsættes flere ledelsestimer til Trekronerskolen, der dermed ligestilles med Thorup-Klim Skole, og der bliver obligatorisk læsevejledning til de små klasser ved alle skoler. Desuden sættes der timer af til IT-vejledning, og lærerne får lidt flere timer til efteruddannelse. I den nye plan er der taget højde for, at 1. klasse allerede fra i år skal have en ekstra dansk- og matematiktime om ugen i følge den nye folkeskolelov. Resten af de nye krav vil blive opfyldt i løbet af de to næste skoleår. Det handler især om flere dansk- og matematiktimer i de små klasser, engelsk i 3. klasse og en ændret undervisning i idræt, fysik, historie, biologi og geografi. Et område har slet ikke været til diskussion, nemlig kommunens skolestruktur. Det er politisk besluttet, at der ikke skal røres ved de fire lokalområders vigtige samlingspunkt, selv om alle ved, at det er en forholdsvis dyr løsning.