EMNER

Besparelser og fyringer rammer dit barn

SPAREKNIV:Denne udtalelse er lavet af personalet på den faglige dag d. 28.9.06 i Frederikshavn for at forklare besparelsernes og harmoniseringernes konsekvenser for vores fælles børn på hele Bødkergården. Besparelserne er rettet mod hele Bødkergården. For normalområdet vil det i høj grad betyde nedskæring på beskæftigelsesdelen. Vi må se i øjnene at der vil kunne ske begrænsninger på flg. områder: { Ture ud af huset (bus, teater mm) { Fællesarrangementer (Dyrskue, Julestue, ZOO-tur mm.) { Vores dyrehold { Koloni { Værkstedsaktiviteter { Svømning { Kaffedage og Bedsteforældredage I den almindelige dagligdag forudser vi at det vil få konsekvenser for flg. ting: { Omsorgen i dagligdagen (tid til bleskift og tid til at hygge når vi spiser) { Antallet af forældresamtaler { Tiden til at snakke med Jer når I henter og bringer Jeres barn { Tiden til at hjælpe børn med f.eks. sproglige problemer På det specialpædagogiske område får besparelserne konsekvenser på 2 planer. For det første bliver den generelle tildeling af timer til specialbørn kraftigt beskåret. Ligeledes er de midler skåret væk, som vi førhen har fået til at lave et godt arbejde med at integrere special- og normalbørn med hinanden. Dette betyder: { Færre timer til at udføre specialpædagogisk arbejde { Færre aktivitetstilbud til specialbørnene og dermed en automatisk begrænsning i både tid og tilbud til normalgruppen For det andet lægger Ny Frederikshavn Kommune op til at ændre på den struktur, som Bødkergården er både kendt for og rost for – nemlig at vores specialpædagoger er ansat som en fast del af det pædagogiske personale. Man planlægger at indføre en anderledes struktur, hvor nogle af specialbørnene ikke længere får deres specielle behov dækket af det faste specialpædagogiske team. Børnenes behov vil i stedet for blive dækket af en ressourcepædagog ansat i Ny Frederikshavn Kommune. Hvad betyder indførelsen af ressourcepædagoger på Bødkergården: { Fyring af ca. 4 fuldtidspædagoger { Ressourcepædagoger er ikke en del af Bødkergårdens personalegruppe { Ressourcepædagoger er ikke ansat til at varetage andre end ”deres” barns behov { Ressourcepædagogen er ikke ansat til at indgå i det øvrige forældresamarbejde { Ressourcepædagoger indgår ikke i Bødkergårdens mødeplan På Bødkergården har vi altid haft tradition for at have et positivt livssyn og være gode til at se børnenes ressourcer. Vi lægger meget vægt på at alt personale føler ansvar for alle børn. Vi har gennem mange år arbejdet professionelt med en relationsorienteret og anerkendende pædagogik. Den erfaring har gjort at vi ikke skælder meget ud på børnene men derimod kan rumme børn med forskellige behov. Dette vil gå tabt når vi bliver pålagt denne strukturændring og besparelse.

Forsiden