Brønderslev

BI stoppede Tornsbys sejrsrække

BRØN–DERS–LEV:BI se–rie 3 i fod–bold vandt en sær–de–les vig–tig sejr på 3-1, da hol–det på ude–bane mød–te et af ræk–kens stær–kes–te hjem–me–ba–ne–hold, Torn–by. Før kam–pen mod BI var Torn–by ube–sej–ret på eget græs, og der var til–li–ge ikke sco–ret mod dem, så der–for var BI-træn–er Kim Glad An–der–sen også gan–ske godt til–freds ef–ter op–gø–ret. - Det er nu vi mø–der nog–le af de hold, som vil slut–te i top fem, og da Torn–by før kam–pen mod os lå num–mer tre, var det en vig–tig sejr. I næs–te run–de mø–der vi Bangs–bo, og de kom–mer til Brøn–ders–lev med en frisk 7-1 sejr over Bind–slev-Tver–sted, så der må for–ven–tes en ny tæt kamp, var Kim Glad An–der–sens kom–men–tar. Al–le–re–de i det 12. mi–nut brag–te Ton–ny Kjær–gaard BI på 1-0 på et flot ho–ved–støds–mål, sco–ret ef–ter et godt ind–læg fra høj–re–kan–ten. Torn–by kun–ne dog ud–lig–ne til 1-1 et kvar–ter før pau–sen, ef–ter en lang stik–ning, hvor BIs kee–per Rune Carl–sen måt–te ud af sit mål, men ikke nå–ede at få tack–let. Uaf–gjort ef–ter de før–ste 45 mi–nut–ter var i or–den, få de to hold gav hin–an–den en både tæt og hårdt fight. An–den halv–leg var blot otte mi–nut–ter gam–mel, da Ton–ny Kjær–gaard med sit an–det mål kun–ne brin–ge BI for–an 2-1. BI-spil–le–ren løf–te–de med et følt spark bol–den op i det lan–ge hjør–ne. 16 mi–nut–ter før tid af–gjor–de Micha–el Glad An–der–sen de–fi–ni–tivt kam–pen, da han fulg–te op på en ri–post, og kun–ne net–te til 3-1. Alt i alt en tæt kamp, hvor BI–er–ne måt–te i ar–bejds–tø–jet, og figh–te–de for hver ene–ste bold.