Bilaffald lagres for altid

Thisted Kommune på vej til at udstede miljøgodkendelse til permanent deponering af shredderaffald på losseplads i Skovsted

For 12 år siden fik Skovsted Losseplads I/S en tidsbegrænset miljøgodkendelse til midlertidig deponering af shredderaffald, og i dag tager miljø- og teknikudvalget i Thisted Kommune så stilling til, om der skal gives tilladelse til, at affaldet kan blive liggende til evig tid. Shredderaffald er restmateriale efter skrotning af biler (lak, gummi, plast, træ, tekstiler, isoleringsskum, flamingo, glasuld mv.), og i Skovsted blev der i 1996 anbragt 911 ton samt i 1997 1637 ton. Thisted Kommunes miljøafdeling vurderer ikke, at anlægget med shredderaffald får væsentlig indvirkning på miljøet og karakteriserer det som ikke-farligt affald. Det sker på baggrund af en analyse, som konsulentfirmaet Rambøll har foretaget ¿ både af affaldets indhold af stoffer og i forhold til udvaskning. "Sammenfattende vurderes det på baggrund af indhold og udvaskelighed af både organiske komponenter, salte og spormetaller, at shredderaffaldet kan karakteriseres som ikke-farligt affald", skriver Rambøll i sin rapport fra 2007. Det væsentligste miljøforhold ved permanent deponering af shredderaffald er risiko for forurening af grundvandet. Men det fremgår af sagsfremstillingen, at grundvandet under Skovsted Losseplads ikke strømmer ind i områder med særlige drikkevandsinteresser. Miljøcenter Århus er tilsynsmyndighed i forhold til lossepladsen i Skovsted og stiller vilkår om overvågning af opsamlet vand fra deponeringen af shredderaffaldet. Miljøgodkendelsen er i øvrigt betinget af, at der ikke tilføres shredderaffald til virksomheden udover det, der er modtaget i perioden 1996-98. Hvis miljø- og teknikudvalget i Thisted Kommune som ventet siger ja til miljøgodkendelsen på mødet i dag, kan der indenfor fire uger klages over afgørelsen. Kun visse landsdækkende organisationer eller personer, der har individuel eller væsentlig interesse i sagen, kan klage.