Lokalpolitik

Bing: - Kun Maren bygger i kæret

Efter mange år med "tre skridt frem og to tilbage", gives der nu tilladelse til at opføre 10 andelsboliger i et naturområde ved Bjarkesvej i Sindal.

Boligerne bygges ved - delvist i - en mose, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven. 2600 kvm mose vil gå tabt og teknisk forvaltning forventer, at yderligere 2100 kvm mose vil blive delvist ødelagt under byggeriet. Mosens samlede areal er 8200 kvm, så det er over halvdelen, der berøres. Ifølge naturbeskyttelseslovens paragraf 3 må tilstanden i mosen ikke ændres, men teknik- og miljøudvalget siger ja. Lang forhistorie - Det er en lang, kompliceret historie, siger udvalgsformand Jørgen Bing (SF). Mosen er først registreret i 1992 - længe efter at arealet blev udlagt til boligbebyggelse i 1973. Der er også tinglyst en servitut, der fastlægger anvendelsen til åben-lav bebyggelse. Arealet blev udstykket i 1977 og i 1980 blev der vedtaget en lokalplan for arealet. Lokalplanen blev imidlertid ophævet igen i 1994. Nuværende ejer købte arealet i 1986 til bebyggelse, og teknisk forvaltning mener, at ejeren har en berettiget forventning om at det kan lade sig gøre. Kun udvalgsformanden er betænkelig ved byggeriet. - Jeg var egentlig meget positiv, men så var jeg ude og se på området, og så skiftede jeg holdning. Men det var jeg så den eneste, der gjorde, siger Jørgen Bing. Maren i kæret Efter at have set nærmere på området, mener han ikke det bør bebygges. - Udover Maren er der ingen, der bygger huse i kæret, mener han. - Der skal terrænreguleres ganske voldsomt ud i mosen og de kommer ret tæt på vandløbet. De kommer til at begå vold mod et gammelt kulturlandskab. Men de seks andre medlemmer af udvalget sagde ja, og det gik meget på ejerens berettigede forventning om at kunne bygge. Nøjes med partshøring Teknik- og miljøudvalget mener ikke det er nødvendigt at udarbejde en ny lokalplan for byggeriet, men at det er tilstrækkeligt med en partshøring, inden der meddeles dispensation. Ejeren af naboarealet skal høres, og også Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Dansk Botanisk Forening vil blive hørt. Kommunen vil i forbindelse med dispensationen stille krav om at vandløbet ikke påvirkes af byggeriet og at den resterende del af mosen påvirkes minimalt.

Forsiden