Lokalpolitik

Biogasprojekt kører på skinner

Lokale landmænd bag nødvendig gyllemængde

NØRAGER:Planerne om at etablere et lavteknologisk biogasanlæg på et 4,7 hektar stort areal langs Løgstørvej sydøst for Kgs.Tisted kører videre uden de store projektændringer. På kommunalbestyrelsesmødet i september blev lokalplanforslaget for projektet førstehåndsgodkendt og er efterfølgende i øjeblikket ude i en otte ugers lovbefalet offentlig høringsperiode. - Efter kommunalbestyrelsens accept afviklede vi en ekstraordinær generalforsamling på Nørager Kro. Her skulle de interesserede landmænd med husdyrproduktion i selskabet bag biogasprojektet, Nørager Bio & Miljøanlæg A.m.b.a., tage stilling til, hvorvidt projektet skulle realiseres eller droppes, forklarer gårdejer Peter Christensen, bestyrelsesformand for selskabet. De knap 35 involverede landmænd fik 14 dages betænkningstid til at træffe deres endelige beslutning, og adskillige har nu valgt at trække sig ud af projektet. Men der er stadig omkring 20, der har givet tilsagn om forsat at være med i projektet. På samme tid har to nye landmænd ifølge formanden tilmeldt sig og to andre interesserede har fået en betænkningstid frem til på mandag til at afgøre deres eventuelle deltagelse i projektets realisering. - Kommer de også med, er vi i alt oppe på tæt ved 6.000 dyreenheder eller omreget sikret en leverance af omkring 120.000 tons gylle om året til biogasanlægget. Det skaber mulighed for at lave et to linjes anlæg, der hver kan behandle 60.000 tons gylle. Men hvorvidt der bliver tale om et eller to linjes anlæg tager vi i bestyrelsen først stilling til mandag, når vi har fået de sidste tilkendegivelser og dermed ved det nøjagtige antal dyreenheder til gylleproduktionen, påpeger Peter Christensen. Lavteknologisk anlæg I de oprindelige planer for et stort biogasanlæg var der regnet med et højteknologisk anlæg til omkring 100 mio. Dette har siden vist sig urealistisk efter et tidligere afslag på en ønsket placering i udkanten af Nørager by. I stedet er der ifølge Peter Christensen nu tale om et lavteknologisk biogasanlæg med separationsdel til en anslået pris på omkring 45 mio for et to linjes anlæg og noget mindre for et et linjes anlæg. Lige så snart der er truffet et endeligt valg, skal de involverede lokale landmænd betale en vis sum penge per dyreenhed som betingelse for deres fortsatte medvirken i projektets realisering, afhængig af størrelsen på anlægget. Nørager Bio & Miljøanlæg A.m.b.a. har engageret virksomheden Xerig A/S i Aalborg til at opføre det planlagte lavteknologsike biogasanlæg. Xerig er ejet af Hedeselskabet som datterselskab og investeringsselskabet Schouw & Co A/S. Strøm og varmt vand Efter planen skal biogassen i anlægget udnyttets til produktion af el og varmt vand. Sidstnævnte skal efter planen leveres i en rørledning til Nørager Varmeværk omkring 2,5 kilometer fra anlægget. Biogasanlægget vil efter planen være i stand til at producere den samme mængde varmt vand, der i øjeblikket bruges af de tilknyttede forbrugere til varmeværket i Nørager. En betingelse herfor er dog ifølge Peter Christensen, at biogasselskabet kan tilbyde den til en pris, der er konkurrencedygtig med den nuværende naturgas. Sideløbende med den igangværende offentlige høringsperidoe på otte uger er biogasprojektet i øjeblikket til en nødvendig VVM-screening hos Nordjyllands Amt. Det sker for at vurdere, om anlægget og det tilhørende kraftvarmeanlæg vil påvirke det omgivende miljø i væsentlig grad. Denne screening hos amtet forventer Peter Christensen er afsluttet på samme tid som udløbet for den offentlige otte ugers høringsperiode sidst i november.