Skærum

Bør–ne–ha–ve i Skær–um er i overhængende fare

Sid–ste chan–ce for at ytre sig er på et møde man–dag af–ten

SKÆR–UM:Man–dag af–ten er for–æld–re til børn i bør–ne–ha–ven i Børne- og Ung–doms–hu–set i Skær–um in–vi–te–ret til møde. An–led–nin–gen er gan–ske dys–ter. Der er al–vor–lig ri–si–ko for, at bør–ne–have–de–len af til–bud–det i Skær–um må luk–ke. For–man–den for børne- og ung–doms–ud–val–get, Paul Rode An–der–sen(SF), er med på mø–det for at lyt–te. Han ap–pel–le–rer kraf–tigt til alle for–æld–re om at møde op. - Det er nu, man skal kom–me og give sin me–ning til ken–de. Det er sid–ste frist, un–der–stre–ger ud–valgs–for–man–den. Det kom fak–tisk bag på Paul Rode An–der–sen, at be–sty–rel–sen ikke al–le–re–de hav–de ori–en–te–ret for–æld–re–ne, da ud–val–get for–le–den drøf–te–de en even–tu–el luk–ning af bør–ne–ha–ven i Skær–um. Usædvanligt forløb Det var le–de–ren og be–sty–rel–sen, der hav–de fore–slå–et Fre–de–riks–havn Kom–mu–ne at luk–ke bør–ne–have–de–len. - Det er me–get usæd–van–ligt, at en in–sti–tu–tions–le–del–se på den måde kas–ter hånd–klæ–det i rin–gen, si–ger Paul Rode An–der–sen. I det se–nes–te års tid har det ikke væ–ret mu–ligt at fyl–de bør–ne–ha–ven med de 20 børn, som den er nor–me–ret til. I øje–blik–ket er der 16 bør–ne–ha–ve–børn ind–skre–vet, men tal–let har væ–ret nede på 13. Kun 11 tilbage Ef–ter som–mer–fe–ri–en er der kun 11 børn til–ba–ge og kun et par børn ven–tes at kom–me til ef–ter nyt–år. Der–for fandt le–de–ren og be–sty–rel–sen det nød–ven–digt at fo–re–slå at ned–læg–ge bør–ne–ha–ve–grup–pen. I læng–den er det ikke pæ–da–go–gisk for–svar–ligt med så få børn. Der–for hav–de for–valt–nin–gen fore–slå–et, at bør–ne–have–de–len skul–le ned–læg–ges se–nest ved det–te års af–slut–ning. De sid–ste børn kun–ne så flyt–tes til Trol–de–høj i Ravns–høj - el–ler an–dre af kom–mu–nens in–sti–tu–tio–ner. Sagen udsat - Det un–dre–de mig imid–ler–tid, at man slet ikke hav–de hørt for–æld–re–nes me–ning, ly–der Paul Rode An–der–sens kom–men–tar. Udsættelse Der–for be–slut–te–de børne- og ung–doms–ud–val–get at ud–sæt–te den po–li–tis–ke be–hand–ling. - Hvis man luk–ker bør–ne–have–de–len, kap–per man sam–ti–dig fø–de–kæ–den til fri–tids–de–len, fryg–ter Paul Rode An–der–sen. Sam–ti–dig bli–ver det van–ske–li–ge–re at fast–hol–de Skær–um som et godt sted for unge fa–mi–li–er at bo–sæt–te sig. Gen–nem åre–ne har in–sti–tu–tio–nen i Skær–um nu og da væ–ret i kri–se, men kom–mu–nen har kæ–let lidt eks–tra for til–bud–det til Skærums børn. Det har der efter Paul Rode An–der–sens me–ning væ–ret god grund til, hvis man vil be–va–re Skærum som et attraktivt lo–kal–sam–fund.