Aså

Bør–ne–ne er de vig–tig–ste

Ager–sted-in–spek–tør er–ken–der, at en flyt–ning mås–ke er bedst

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

In–spek–tør Mo–gens Møl–ler: - Der kan si–ges me–get for og imod, men når vi læg–ger det hele på guld–væg–ten, så er det bør–ne–ne og de–res un–der–vis–ning, der er al–ler–vig–tigst. ar–kiv–fo–to

AGER–STED:- Vi skal træf–fe be–slut–nin–gen ud fra, hvad der er bedst for un–ger–ne. Så klart er bud–ska–bet fra in–spek–tør på Ager–sted Sko–le Mo–gens Møl–ler, ef–ter at det i sid–ste uge kom frem, at 7. klas–ser–ne på de små sko–ler i Brøn–ders–lev-Dron–ning–lund Kom–mu–ne mås–ke skal flyt–tes til over–byg–nings–sko–ler. Si–ges der fra po–li–tisk side ja til den–ne idé, vil det for 7. klas–se på Ager–sted Sko–le be–ty–de, at den fra sko–le–året 2007/08 flyt–tes til en–ten Dron–ning–lund el–ler Asaa. Og iklædt de rea–lis–tis–ke er–ken–del–ses-bril–ler vil Mo–gens Møl–ler ikke af–vi–se, at det mås–ke er det bed–ste at gøre, som si–tua–tio–nen er. Svært for de små - Ef–ter–hån–den som jeg har væ–ret her i nog–le år, jo fær–re pæ–da–go–gis–ke ar–gu–men–ter kan jeg fin–de for at be–hol–de 7. klas–se her, si–ger han - og fort–sæt–ter: - De små sko–ler har på dét ni–veau svært ved at gøre det så godt som de stør–re sko–ler, og det il–lus–tre–res blandt an–det her af, at vi på grund af et bar–sels–vi–ka–ri–at slet ikke har en fy–sik–læ–rer lige nu. Net–op fy–sik–un–der–vis–nin–gen er på Ager–sted Sko–le no–get af det, der hal–ter - selv om sko–len un–der–vejs har købt sig til hele fy–sik–uger på sko–ler–ne i Asaa og Dron–ning–lund. - Vi har ikke no–get fy–sik–lo–ka–le. Vi har et lokale, hvor der kan la–ves nog–le fy–sik–ting, og det vil jo al–drig være så godt som et rig–tigt fy–sik–lo–ka–le, kon–sta–te–rer Mo–gens Møl–ler. Bør–ne–ne er num–mer et Midt i er–ken–del–sen af, at sko–lens 7. klas–ser mås–ke kan få et end–nu bed–re un–der–vis–nings–til–bud, end det p.t. er til–fæl–det på Ager–sted Sko–le, slår Mo–gens Møl–ler imid–ler–tid også fast, at der er en mas–se fø–lel–ser og det over–ord–ne–de, fag–li–ge fæl–les–skab at for–hol–de sig til. - Der kan si–ges me–get for og imod, men når vi læg–ger det hele på guld–væg–ten, så er det bør–ne–ne og de–res un–der–vis–ning, der er al–ler–vig–tigst, un–der–stre–ger Mo–gens Møl–ler, der i øv–rigt ikke ser en even–tu–el flyt–ning af 7. klas–se som be–gyn–del–sen på en–den for Ager–sted Sko–le. - Grund–la–get for Ager–sted Sko–le bli–ver ikke mere usta–bilt af det her, og jeg tror helt sik–kert på, at vi også frem–over vil have en lil–le sko–le her i byen, si–ger han. Hå–ber på god de–bat Frem–ti–den for den lokale sko–les 7. klas–ser vil uv–ær–ger–ligt kom–me op og ven–de, når der i af–ten i Ro–sen–dal–cent–ret hol–des et bor–ger–mø–de om Ager–steds frem–tid i den nye fu–sions–kom–mu–ne, og her hå–ber for–mand for Ager–steds sko–le–be–sty–rel–se, Kar–sten Erik–sen, at der bli–ver skub–bet godt gang i den lokale de–bat om sko–lens frem–tid. - Som ud–gangs–punkt vil vi kæm–pe for at be–va–re vo–res 7. klas–se, men vi er også åbne over for en dia–log, hvor vi vil lyt–te til eks–per–ter–ne og sam–men fin–de frem til den bed–ste løs–ning for vo–res børn, si–ger Kar–sten Erik–sen. - Vi er ikke ban–ge for det her, når bare vi får en god de–bat, og der bli–ver lyt–tet til vo–res ar–gu–men–ter. Det ene–ste, jeg er lidt ban–ge for, er, at det bare bli–ver kørt igen–nem, uden at vi bli–ver hørt, til–fø–jer skoleformanden, der midt i dén be–kym–ring ikke er så glad for, at som–mer–fe–ri–en står for dø–ren - med hvad det med–fø–rer af ri–si–ko for, at sko–le–de–bat–ten al–drig får ta–get rig–tig fart.