Lokalpolitik

Børn- og unge-udvalget

Ifølge loven skal byrådet nedsætte et børn- og unge-udvalg, der "træffer afgørelse i sager af meget indgribende karakter vedrørende børn og unge." Det gælder blandt andet beslutninger om anbringelse uden for hjemmet, gennemførelse af lægelig undersøgelse eller behandling, afbrydelse af forbindelsen til pårørende samt brev- og telefonkontrol. Udvalget består af tre kommunalpolitikere, en dommer og en særligt sagkyndig, udpeget af amtsrådet. Udvalget vælger selv formand og næstformand blandt de politisk valgte medlemmer. Det er dommeren, der leder møderne og påser, at der er foretaget de nødvendige undersøgelser. For hvert medlem udpeges en stedfortræder, som deltager, når et medlem er forhindret i at møde. I særligt akutte sager kan afgørelse træffes af formanden alene. Disse afgørelser skal efterfølgende godkendes af hele udvalget. Udvalget er besluytningsdygtigt, når tre medlemmer, herunder både dommeren og den særligt sagkyndige, er til stede. I nogle sager kræves dog, at fire medlemmer er til stede og alle stemmer for. De fleste af udvalgets afgørelser kan af de berørte parter indbringes for Ankestyrelsen. Her er de fem, der i dag i Farsø skal tage stilling til sagen om den 13-årige pige: Ryan Christiansen, 59 år, lærer, medlem af kommunalbestyrelsen i Farsø for Socialdemokraterne. Randi Støttrup, 61 år, centerleder, medlem af kommunalbestyrelsen i Farsø for Venstre. Carlo Nielsen, 80 år, pensionist, medlem af kommunalbestyrelsen i Farsø for Den alternative Liste. Oluf Iversen, 61 år, dommer i Nibe siden 1984, udpeget som juridisk medlem. Anette Thorn, 52 år, psykolog og udpeget af Nordjyllands Amtsråd som pædagogisk/psykologisk sagkyndig.