Lokalpolitik

Bolden ligger lige nu hos Kystdirektoratet

Den bevarende lokalplan for Agger kan fortsat ikke gøres klar til endelig godkendelse.

Bolden ligger lige nu hos Kystdirektoratet i Lemvig, når det gælder forslaget til lokalplan 3-12 for Agger, altså den bevarende lokalplan, som meget længe har været under behandling. Det oplyser arkitekt Gerd Dam på Thisted Kommunes tekniske forvaltning, efter at der i onsdag for anden gang blev holdt borgermøde i Agger om lokalplanforslaget. Det, der udsætter lokalplanen, er modstand mode den bestemmelse i lokalplanforslaget, som Kystdirektoratet forud for udarbejdelsen har krævet indsat om, at en 200 meters linje fra foden af det vestlige dige - der hidtil kun har været gældende i det såkaldte område 1, altså den gamle bydel - nu skal være gældende i hele lokalplanområdet. Ekspropriation Det betyder, at der i lokalplanforslaget er indsat følgende regel for det såkaldte område 4, altså sommerhusområdet i Agger Nord og Tåbel Hede: ¿I en afstand af 200 m (efter, red.) fra digefod og mod vest ... må der ikke opføres ny bebyggelse af nogen art, ligesom væsentlige om- og tilbygninger så vidt muligt skal undgås. Thisted Kommune kan dog tillade ny-, til- og ombygning, såfremt det tinglyses på ejendommen, at i fald der bliver behov for at håndhæve digelinjer, sker det uden erstatning til grundejeren.¿ Denne bestemmelse har ejerne ifølge Gerd Dam opfattet som ekspropriation, mens Kystdirektoratet, der ikke ønskede at deltage i borgermødet, har fremført, at der tidligere er udbetalt erstatning. Alle disse forhold omkring dette område, hvor omkring en snes nuværende ejendomme er berørt, har kommunen nu bedt Kystdirektoratet om at få nærmere belyst og dokumenteret. Nej til plasticvinduer Diskussionerne om den bevarende lokalplan har også drejet sig om kravene til materialevalg - herunder om muligheden for at bruge plasticvinduer også i område 1, altså den gamle bydel. Ønsket om at kunne bruge plasticvinduer også i den gamle del af byen fik en positiv modtagelse på det første borgermøde af den daværende formand i Sydthy Kommune for teknisk udvalg, Henning Holm (S). Men han kunne efterfølgende ikke skaffe flertal for det i den daværende kommunalbestyrelse, oplyser Gerd Dam. Derfor tillader heller ikke det nye lokalplanforslag brug af plasticvinduer, men det kan der fortsat gøres indsigelse mod frem til 28. november.