Fjellerad

Bor­ger­ne ud­vik­ler selv lands­by­en

Un­der tit­len Kulturmiljøcenter Lin­den­borg Ådal er en ræk­ke pro­jekt­grup­per i gang med nye til­tag

Vivian Nøhr Thomsen og Hanne Lene Jakobsen er bare to af de borgere i Fjellerad, der under titlen Kulturmiljøcenter Lindenborg Ådal er med til at udvikle Fjellerad.

Vivian Nøhr Thomsen og Hanne Lene Jakobsen er bare to af de borgere i Fjellerad, der under titlen Kulturmiljøcenter Lindenborg Ådal er med til at udvikle Fjellerad.

FJEL­LE­RAD:I april fik Fjel­le­rad 135.000 kr. fra land­di­strikts­pul­jen og Aal­borg Kom­mu­ne til at gø­re Fjel­le­rad til en end­nu bed­re by. Un­der tit­len Kulturmiljøcenter Lin­den­borg Ådal ar­bej­der en ræk­ke pro­jekt­grup­per med min­dre pro­jek­ter, der alle er med til at ska­be ak­ti­vi­tet i by­en. Det dre­jer sig bl.a. om en ar­bejds­grup­pe, der har etab­le­ret fi­re sti­sy­ste­mer i om­eg­nen af Fjel­le­rad samt en madpakkeplads ved Lin­den­borg Å. En an­den grup­pe ar­bej­der med at for­skøn­ne by­ens grøn­ne om­rå­der som by­grun­den, hvor der er ble­vet la­vet le­ge­plads og plan­tet pi­le­hegn. Der ar­bej­des og­så på at ska­be et mul­ti­hus i by­en. Senest har man indgået et samarbejde med Nordjyllands Historiske Museum. - Det skal munde ud i et nyt idekatalog, vi vil kende vores by og vores historie, siger Vivian Nøhr Thomsen, der er formand for Fjellerad Samråd. Det he­le be­gynd­te til­ba­ge i 2003, hvor bor­ger­ne be­slut­te­de at gø­re no­get ef­ter, at bu­tik­ker­ne i by­en var be­gyndt at luk­ke, bo­lig­sal­get stag­ne­re­de og et fo­re­nings­liv på vå­ge­blus. I 2004 blev der af­holdt et udviklinsgværksted i Fjel­le­rad for at sæt­te fo­kus på lands­by­ens mu­lig­he­der. - Jeg tror, at det har betydet alt for Fjellerad, også fordi vi har fået de unge familier til at deltage aktivt. Hvor længe de mange projektgrupper kan holde dampen oppe, ved hun ikke, men indtil videre kører de videre. To gange om året mødes de mange grupper til fællesmøde.