Lokalpolitik

Borgeren i centrum

Men ingen svar på hvornår Sejlflod Kommune slukkes og lukkes, da repræsentanter fra de nordjyske kommuner var samlet for at høre om den såkaldte strukturkommisions arbejde

STORVORDE:Fra Sejlflod Kommune deltog ikke færre end otte lokalpolitikere og tre embedsmænd, da Aalborg Kongres- og Kulturcenter forleden husede et informations-og debatmøde om den af regeringen nedsatte strukturkommisions arbejde. Og ikke en eneste kunne efter mødet være i tvivl om, at nu var startskuddet affyret til en omlægning af den nuværende kommunale opdeling i amter og kommuner. - Dette er ikke et overlagt mord på det kommunale selvstyre, sagde Kommunernes Landsforenings (KL) direktør, Peter Gorm Larsen, da han redegjorde for, hvad der skal ske det nærmeste års tid i den strukturkommission, der skal foretage en vurdering af hvilke kommune- og amtsstørrelser, der i årene fremover bør lægges til grund for en kommunal og amtskommunal inddeling. Borgmester Kristian Schnoor kunne som formand for kommuneforeningen i Nordjylland byde velkommen til mødets 181 deltagere. Og direktør Peter Gorm Hansen, der er udpeget af KL til at være medlem af Strukturkommissionen, kunne herefter redegøre for kommissionens arbejde. Og lægge op til den efterfølgende debat. De over hundrede kommunalpolitikere og embedsmænd repræsenterede samtlige 27 kommuner i Nordjylland. Og deltagerne fra Sejlflod Kommune er nu klædt på til den folkelige debat, som løbende vil finde sted det kommende års tid. Og én ting stod klart efter mødet: Borgeren er i centrum for hele arbejdet. Det arbejde der måske er klarest formuleret i statsminister Anders Fogh Rasmussens tale ved Folketingets åbning tirsdag 1. oktober 2002: - For os er det afgørende ikke, om det er fra det offentlige eller fra private, at den enkelte borger får den nødvendige hjælp og service. Det afgørende er heller ikke, om det er staten, amterne eller kommunerne, der udfører opgaverne eller har ansvaret. Det afgørende er, hvad vi som borgere får af service for skattekronerne. Det afgørende er, at vi får mest mulig kvalitet for pengene. Den bestående kommunale struktur i Danmark er nu over tredive år gammel. Det er regeringens opfattelse, at tiden er kommet til en kritisk gennemgang af det bestående system. Slut nytårsaften Strukturkommissionen blev herefter nedsat som en ekspert- og embedsmandskommission på 12 medlemmer, hvoraf de otte er udpeget af regeringen og de fire øvrige af hhv. Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen samt Københavns- og Frederiksberg Kommuner. De skal have afsluttet deres arbejde senest nytårsaftensdag 2003. Og det følgende år skal så bruges til politisk debat og afklaring, således at der eventuelt kan udarbejdes et nyt lovgrundlag senest 12 måneder før næste kommunalvalg. På mødet støttede Peter Gorm Hansen op om statsministerens intentioner. - Tiden er ikke inde til religionskrig. Det er ikke enten for eller imod amter. Ikke et spørgsmål om enten små eller store kommuner. Spørgsmålet vi skal samles om er: Hvad kan vi i fællesskab gøre for at gøre dette bedre for borgerne? Alle der er tæt på den kommunale verden ved, at kommunestyret er under pres: Kommunen bliver i dag opfattet som en servicevirksomhed, hvor den enkelte borger stiller krav om individuelt tilpassede ydelser. Desuden er borgerens loyalitet ikke længere bundet til en kommune, fordi mange er tilknyttet flere kommuner enten på grund af arbejde, foreningsvirksomhed, sommerhus eller af andre grunde. Det er nye krævende opgaver som kommunerne af i dag får svært ved at løse med den nuværende struktur. Peter Gorm Hansen nævnte ligeledes det begrænsede lokalpolitiske råderum, som bliver mindre og mindre på grund af den stramme budgetstyring fra statens side. Og sluttede sit indlæg med at slå fast: kommunestyret er under pres. Underforstået: tiden er til forandring af det bestående på grund af de mange ændrede forudsætninger for kommunernes opgaver. Men hvornår Sejlflod Kommune slukkes og lukkes må borgerne således vente med at få svar på lidt endnu.