Stenild

Borgerlån skal fi­nan­si­ere hal­plan

Voks­ne fra lokale id­ræts­klub­ber stem­mer i uge 18 dør­klok­ker for iglohal

I fjor blev der ar­ran­ge­ret en krea­tiv work­shop med del­ta­gel­se af 25 per­so­ner, der sam­men med en ar­ki­tekt fra ar­ki­tekt­fir­ma­et bag kon­struk­tio­nen af en iglohal i Nør­ag­er frem­lag­de idé­er og forslag til dens ud­form­ning og frem­ti­di­ge an­ven­del­se.AR­KIV­FO­TO: PER KO­LIND

I fjor blev der ar­ran­ge­ret en krea­tiv work­shop med del­ta­gel­se af 25 per­so­ner, der sam­men med en ar­ki­tekt fra ar­ki­tekt­fir­ma­et bag kon­struk­tio­nen af en iglohal i Nør­ag­er frem­lag­de idé­er og forslag til dens ud­form­ning og frem­ti­di­ge an­ven­del­se.AR­KIV­FO­TO: PER KO­LIND

NØR­AG­ER:”Et fan­ta­stisk bor­ger­mø­de om den frem­ti­dig iglohal i Nør­ag­er med del­ta­gel­se af tæt ved 60 per­so­ner”. Som ak­tiv i ar­bejds­grup­pen bag pla­ner­ne om en ud­vi­del­se af Sortebakkehallen med en spæn­den­de iglohal har Vibeke Bøgh-Kris­ten­sen som formand for Stenild Gym­nas­tik svært ved at skju­le sin be­gejst­ring over tilstrømningen til bor­ger­mø­det man­dag af­ten. Hun og de øv­ri­ge i ar­bejds­grup­pen kunne på sam­me tid glæ­de sig over en utro­lig vel­vil­je blandt de frem­mød­te til at gø­re en ak­tiv ind­sats i de fort­sat­te an­stren­gel­ser fo­r at rea­li­se­re hal­pla­ner­ne. - Ad­skil­li­ge gav på mø­det ud­tryk for at de var vil­li­ge til at støt­te hal­pla­ner­ne øko­no­misk. Ef­ter de fo­re­lø­bi­ge pla­ner skal den nød­ven­di­ge lokale ka­pi­tal frem­skaf­fes ved at der skal teg­nes borgerlån for et be­løb på seks mio. kro­ner, for­kla­rer Vi­beke Bøgh-Kris­ten­sen. Hus­stands­ind­sam­ling Rent prak­tisk skal det­te fo­re­gå ved at voks­ne med­lem­mer af de lokale id­ræts­for­en­in­ger i uge 18 stem­mer dør­klok­ker hos samt­li­ge hus­stan­de i Nør­ag­er Kom­mu­ne. Ugen for­in­den vil der bli­ve rund­delt bro­chu­rer overalt med en nø­je be­skri­vel­se af pla­ner­ne for iglohallen samt den nu­væ­ren­de sta­tus for pro­jek­tet. - Borgerlån skal fun­ge­re på den måde, at de enkelte hus­stan­de lå­ner et ren­te­frit be­løb til hal­pro­jek­tet for en 10-år­ig pe­rio­de, hvor ef­ter de vil få be­lø­bet be­talt til­ba­ge. Af de for­ven­te­de seks mio. skal de to an­ven­des til selve hal­byg­ge­ri­et, mens de øv­ri­ge fire mio. vil bli­ve ind­sat på en spær­ret kon­to i Spa­re­kas­sen Nør­ag­er. Ef­ter 10 år vil de iføl­ge fi­li­al­chef Jan Knud­sen med ren­ters ren­te være vok­set til de nød­ven­di­ge seks mio. til tilbagebetaling af lånene til de en­kel­te bor­ge­re, på­pe­ger Vi­beke Bøgh-Kris­ten­sen. For at ska­be spæn­ding om ind­sam­lings­re­sul­ta­tet er det ar­bejds­grup­pens plan at op­stil­le et telt på by­tor­vet i Nør­ag­er lør­dag 6. maj i uge 18, hvor ind­sam­lin­gen af borgerlånene slut­ter. - Der kunne eventuelt være op­sti­llet et pen­ge­ba­ro­me­ter i tel­tet til at mar­ke­re indsamlingsresultatet, og de lokale idrætsforeninger kunne jo og­så kap­pes ind­byr­des om at sam­le flest pen­ge ind til iglohallen via borgerlån, un­der­stre­ger Vi­beke Bøgh-Kris­ten­sen. Hun poin­te­rer, at det selvfølgeligt bliver helt op til den enkelte bor­ger, hvor stort et be­løb de eventuelt vil yde som borgerlån til hal­len. Spe­ci­elt æld­re kun­ne even­tu­elt som al­ter­na­tiv støt­te pro­jek­tet med et kon­tant be­løb. Iglohal til ni mio. Ef­ter de foreløbige over­slag vil iglohallen kos­te ni mio. at byg­ge i til­knyt­ning til Sortebakkehallen. Ud over et for­ven­tet egen­bi­drag på to mio. hå­ber ar­bejds­grup­pen iføl­ge Vi­beke Bøgh-Kris­ten­sen at Lokale- og An­lægs­fon­den vil bi­dra­ge med 3,5 mio. og Re­bild Kom­mu­ne med 1,5 mio. De res­ter­en­de to mio. skal skaf­fes ved op­ta­gel­se af et lån til 3,4 pro­cents ren­te ba­se­ret på en lå­ne­ga­ran­ti fra Re­bild Kom­mu­ne. - Be­sty­rel­sen for Sortebakkehallen er tovholder på igloprojektet, og be­sty­rel­ses­for­mand Pe­der Chr. Niel­sen har net­op væ­ret i kontakt med Re­bild Kom­mu­ne for at frem­læ­ge pla­ner­ne inden forretningsudvalget har sit næs­te møde senere på måneden, på­pe­ger Vi­beke Bøgh-Kris­ten­sen. Går hus­stands­ind­sam­lin­gen rundt i Nør­ag­er kommune som for­ven­tet, og de øvrige be­vil­gen­de myn­dig­he­der er po­si­tivt stemt for pro­jek­tet, hå­ber hun byg­ge­ri­et af iglohallen kan ind­le­des al­le­re­de se­ne­re i år, så det kan stå klar til brug næs­te for­år.