Lokalpolitik

Borgermøde om busnedskæringer

Teletaxaer er ikke fremtiden i Mou

MOU:De aktuelle busnedskæringer vækker bekymring blandt borgerne og derfor har Sejlflod Kommune bedt Nordjyllands Trafikselskab om at holde et orienteringsmøde om omlægningen af busruterne. Og et sådant møde vil blive holdt i aulaen på Mou Skole med indgang fra Dokkedalvej onsdag 28. maj 2003 kl. 19.30. På mødet vil en repræsentant fra Nordjyllands Trafikselskab fremlægge de foreslåede ændringer samt fortælle om konsekvenserne for borgerne. Og der vil blive orienteret om, hvordan tele-taxa kommer til at fungere i aftentimerne samt i weekenderne. På det seneste kommunalbestyrelsmøde blev busdriften grundigt diskuteret, da køreplansændringerne vil blive særdeles omfattende for Sejlflod Kommune. Efter diskussionen sendte kommunalbestyrelsen et skarpt formuleret brev til Nordjyllands Trafikselskab: - Kommunalbestyrelsen finder køreplanforslaget i væsentlig strid med vedtægterne for Nordjyllands Trafikselskab. Det fremgår blandt andet af protokollat 1 stk. 3 til vedtægterne," at det er en forudsætning for kommunerne ved dannelsen af trafikselskabet, at der ikke efterfølgende vil ske betydende reduktion i den overordnede kollektive trafikbetjening". Kommunalbestyrelsen finder ikke, at køreplanforslaget lever op til regionplanens målsætning om ligelig udvikling i landsdelen. Forslaget om teletaxa-betjening vil give kommunerne i Nordjylland en merudgift på mellem to og fem millioner kroner. Og her vil Sejlflod Kommune blvive tvunget til at åtage sig en betragtelig del, hvis køreplanforslaget bliver gennemført. Merudgiften som kommunalbestyrelsen omtaler, fremkommer ved, at man må etablere lokalruter i form af teletaxa.