Lokalpolitik

Borgerne må godt tjene mere

Kommunen kommer til at mangle indtægter i de kommende år, hvis serviceniveauet skal holdes

HADSUND: Borgerne i Hadsund Kommune må godt tjene noget mere resten af året og de kommende år, i hvert fald hvis de vil undgå en forringelse af den kommunale service i årene fremover. - Hver en krone er velkommen, siger kommunaldirektør Bo Nielsen på baggrund af det materiale, der er udgangspunkt for kommunens budget for de kommende år. For selv om revisionsfirmaet Kommunernes Revision netop på baggrund af 2002-tal har vurderet, at Hadsund Kommunes økonomiske udvikling er positiv, så betaler borgerne ikke så meget i skat, som det var håbet eller forventet. Når kommunens økonomifolk fremskriver 2003-budgettet til 2004, indregner pris- og lønstigninger og dertil lægger de ønsker, der p.t. er kendt fra de enkelte politiske udvalg, så mangler der faktisk 65 millioner kroner i at få udgifter og indtægter til at hænge sammen, og det er jo den øvelse budgetlægningen går ud på. Nogle af de 65 millioner kroner er dog forholdsvis nemme at finde, idet 32 af dem hidrører fra ønsker, som udvalgene har fremført på en måde, som borgmester Karl Christensen betegner som "ukritisk". Kritisk er derimod, siger kommunaldirektøren, at der i 2005, 2006 og 2007 hvert år er 6,5 millioner kroner færre i indtægter end i udgifter. Det er altså i primært den forskel, der skal fjernes, før budgettet - med en i denne sammenhæng ny betegnelse - er bæredygtigt. - Det er det væsentligste problem, siger Bo Nielsen, der i øvrigt afviser, at problemerne skyldes, at der ikke er flyttet så mange til kommunen, som forventet. I hvert fald kun en mindre del. - 90 procent skyldes en lavere stigningstakst, end Kommunernes Landsforening regnede med, siger han. Af de faktorer, der spiller ind, nævner de kommunale topfolk blandt andre følgerne af skattestoppet, ændrede regler for beskatning af sommerhusgrunde og et kommende skattefradrag for helårsbeskæftigede. På udgiftssiden er det især udsigten til store stigninger på det sociale område - pensioner og dagpenge - der kommer til at tynge. Karl Christensen afviser derimod, at opførelsen af en ny Hadsund Skole har nogen som helst negativ indvirkning på de økonomiske problemer, tværtimod har man endnu ikke indregnet de to millioner kroner, som kommunen samlet forventer årligt at spare på driften af kommunale bygninger, når den nye skole er bygget i Hadsund. Byrådet har frem til 16. oktober til at få budgettet skruet sammen, og politikerne samles i næste uge til et såkaldt budgetseminar, hvor de store skruenøgler skal i gang. Udgangspunktet for seminaret er, efter at sagen har været vendt i økonomiudvalget, at der skal være 20 millioner kroner ved budgetperiodens udløb nytår 2007, og at det samlede driftsbudget mindst skal give så meget i overskud, at det svarer til det, kommunen skal afdrage på lån. Derimod får udvalgene i modsætning til forrige år mulighed for at få nye aktiviteter med på budgettet, blot skal de beløbsmæssigt modsvares af tilsvarende besparelser. Karl Christensen og Bo Nielsen nævner også andre "skrue-muligheder" - en ændret lånepolitik og et andet syn på kassebeholdningen - men de er enige om, at der ikke skal lånes penge til at finansiere den kommunale drift.