Borgmester om golfsagen

LÆSERBREV

REDEGØRELSE:Svar til Kaj Edlund, DN, og Frede Hansen Ø. Doense. Begge har i Nordjyske rejst spørgsmål til mig om hvorvidt Mariagerfjord kommune efterkommer afgørelser truffet af Naturklagenævnet i forbindelse med etableringen af Golfbanen ved Hjerritsdal. Jeg har udtrykt at kommunen selvfølgelig skal efterkomme nævnets afgørelser. For at besvare de konkrete udsagn har jeg bedt forvaltningen (sagsbehandleren) kommentere de rejste kritikker. Jeg viderebringer nedenfor de rejste kritikker efterfulgt af svar. 1. ”Naturklagenævnet har i en kendelse af den 20. juni 2006 stadfæstet en landzonetilladelse på vilkår af, at der etableres en effektiv, tæt og høj beplantning mod Wiegårdens Børnehaves arealer efter Hobro Kommunes nærmere anvisning. Mariagerfjord Kommune har nu givet ibrugtagningstilladelse til golfbanen, som der IKKE er etableret ovennævnte beplantning”. Svar: Det er korrekt, at Naturklagenævnet har stadfæstet en landzonetilladelse med dette vilkår. Ved det syn, der lå umiddelbart forud for udstedelsen af ibrugtagningstilladelsen, har afdeling Byg vurderet netop dette forhold. Der slås væk fra Wiegårdsvej. Det er vurderet, at sikkerheden er på plads med det nuværende tracé for Wiegårdsvej. Det er besluttet, at Wiegårdsvej forlægges på en strækning ud for børnehaven. Vejen lægges reelt ind på golfbanens areal. I forbindelse med forlægningen af Wiegårdsvej er der i Ibrugtagningstilladelsen stillet krav om etablering af en jordvold og en beplantning, der netop skal tilgodese sikkerheden på den forlagte Wiegårdsvej. Naturklagenævnets vilkår ses således ikke at være tilsidesat, idet beplantningen alene har som formål at tilgodese sikkerheden. 2.”Naturklagenævnet har med stadfæstelsen af zonetilladelsen også fastslået, at der skal etableres en læhegnsbeplantning med mindst tre rækker i skel syd for hul 16 og øst for hul 17. Mariagerfjord Kommune har givet Ibrugtagningstilladelse til golfbanen selv om læhegnsbeplantningen IKKE er etableret”. Svar: Der er en dialog i gang med golfbanen om etablering af den omtalte beplantning. Beplantningen ses ikke at være afgørende i forhold til brug af golfbanen, hvorfor der er meddelt Ibrugtagningstilladelse. 3. ”I Naturklagenævnsafgørelsen af den 16. oktober 2007 står: ”Naturklagenævnet har tidligere for denne og enkelte andre golfbaner accepteret fairways, hvor der ikke sker terrænændringer m.v. i en afstand af indtil 55 m fra foden af et fortidsminde. Det vil dog være i strid med § 18"s formål at antage, at dette er udtryk for, at de yderste 45 m af beskyttelseszonen altid vil kunne anvendes til golfspil”. Mariagerfjord Kommune har IKKE stoppet udslagssted ved hul 17 ca. 55 m fra foden af en gravhøj. Endvidere har kommunen IKKE standset træning af slag inden for beskyttelseszonen for en anden gravhøj”. Svar: Omkring udslagssted ved hul 17 har Mariagerfjord Kommune meddelt golfbanen, at udslagsstedet for hul 17 er angivet på et kortbilag, som var vedlagt Naturklagenævnets afgørelse af 22. november 2005. Heraf fremgår det, at udslagsstedet skal ligge udenfor 100 m beskyttelseszonen. Mariagerfjord Kommune henviser golfklubben til, at den foreskrevne afstand skal overholdes. Udslagsstedet var ved synet i forbindelse med udarbejdelsen etableret som en måtte, der lå direkte på græsset uden terrænreguleringer. Efterfølgende er kommunen blevet opmærksom på afgørelsen truffet af Naturklagenævnet, hvorfor det er meddelt golfklubben, at udslagsstedet skal flyttes. DN referer til en anden gravhøj, hvor den foreskrevne afstand ikke er efterkommet. Der må her tænkes på hul 12. Det er oplyst fra golfbanen, at hul 12 nu bruges som trænings-hul, og der slås bolde ud fra et område mellem dame- og herre-tee. Når boldene er slået ud samles de op og bringes tilbage til tee-stedet. Det oplyses, at der ikke spilles golf på området. Mariagerfjord Kommune har ikke bemærkninger hertil og finder derfor ikke anledning til at foretage videre i forhold til dette spørgsmål. H. C. Maarup Borgmester.