Aalborg

Bowlingcenter i knibe

Beboere i ejerforening vil have penge for ubetalte kvadratmetre

AAL­BORG:Seaport ApS har del­vist byg­get sit bow­ling­cen­ter på Strand­ve­jen 7 på et om­rå­de, som sel­ska­bet hver­ken ejer el­ler le­jer. Om­kring 300 af dis­se kva­drat­me­ter ejes i ste­det af Ejer­for­en­in­gen Kol­lek­tiv­hu­set Aal­borg. Et for­hold, som på fo­re­nin­gens ge­ne­ral­for­sam­ling 5. april før­te til, at den gam­le be­sty­rel­se trak sig til for­del for en ny. - Be­sty­rel­sen blev stemt ned. Man vil­le ik­ke bare for­ære jor­den væk, si­ger et af fo­re­nin­gens med­lem­mer, Bruno Ben­zon. Med­ejer af bow­ling­cent­ret, Knud Bjer­re, har en an­den for­kla­ring. - Det er en me­get kom­pleks sag. Jeg tror, at det var et spørgs­mål om usik­ker­hed. Ik­ke en ga­ve Ejer­for­en­in­gen Kol­lek­tiv­hu­set Aal­borg re­præ­sen­te­rer både be­bo­er­ne og de er­hvervs­dri­ven­de i ejen­dom­men Ves­ter­bro 125, og på mø­det hav­de fle­re den op­fat­tel­se, at be­sty­rel­sen ik­ke va­re­tog be­bo­er­nes in­te­res­se. Den gam­le be­sty­rel­se hav­de fore­slå­et ge­ne­ral­for­sam­lin­gen at god­ken­de en af­ta­le, hvor ejer­for­en­in­gen gi­ver sin til­la­del­se til byg­ge­ri­et af det nye bow­ling­cen­ter, der af­lø­ser det tid­li­ge­re Seaport Funcenter på hav­nen. - Vi har ik­ke no­get im­od bow­ling­cent­ret, men vi vil ik­ke give jor­den væk. Vi hå­ber på en af­ta­le (om be­ta­ling for ejer­for­en­in­gens kva­drat­me­ter, red.), si­ger et af de nye be­sty­rel­ses­med­lem­mer, Al­lan An­der­sen, der selv bor i ejen­dom­men. - Seaport ejer den in­der­ste del af grun­den til de­res byg­ning, men fa­ca­den er flyt­tet for langt ud mod ve­jen, og 320 kva­drat­me­ter af grun­den er ik­ke de­res, ud­dy­ber han. Dår­lig af­ta­le Ejen­doms­mæg­ler Jan Hammershøy, der ejer to lej­lig­he­der i ejen­dom­men, del­tog og­så i ge­ne­ral­for­sam­lin­gen. - Jeg syn­tes, at no­gen var ved at la­ve en dår­lig af­ta­le på ejer­for­en­in­gens veg­ne. Det vil­le jeg ik­ke se stil­ti­en­de til, og der­for mød­te jeg op, for­kla­rer ejen­doms­mæg­le­ren, der i øv­rigt ik­ke øns­ker at ud­ta­le sig i sa­gen. En sag, der og­så hand­ler om en tvivl­som byg­ge­til­la­del­se og en mang­len­de ibrug­tag­nings­til­la­del­se. 10. ja­nu­ar gav Aal­borg Kom­mu­ne sin til­la­del­se til at den tid­li­ge­re bil­ud­stil­ling på Strand­ve­jen 7 kun­ne byg­ges om til et nyt bow­ling­cen­ter. - Hvor­dan kan kom­mu­nen give byg­ge­til­la­del­se til no­gen,der ik­ke ejer jor­den? Det er mig ube­gri­be­ligt. Som jeg ser det, har kom­mu­nen et pro­blem, si­ger Bruno Ben­zon, der ejer et ga­ra­ge­an­læg i ejen­dom­men. - Jeg har spurgt Va­gn Chri­sten­sen (sagsstyrer på byg­ge­til­la­del­sen, red.), og han har sagt, at kom­mu­nen har la­vet en fejl, og at en byg­ge­til­la­del­se ik­ke er det sammme som en ibrug­tag­nings­til­la­del­se, til­fø­jer Bruno Ben­zon. Ejer un­drer sig Bow­ling­cent­ret åb­ne­de for en må­neds tid si­den på Strand­ve­jen 7, og med­ejer Knud Bjer­re be­kræf­ter, at man cent­ret ik­ke har få­et en per­ma­nent ibrug­tag­nings­til­la­del­se fra kom­mu­nen. Men det ser han ik­ke som no­get pro­blem. Og han un­drer sig over for­lø­bet på ejer­for­en­in­gens ge­ne­ral­for­sam­ling. - Al­le­re­de på sid­ste års ge­ne­ral­for­sam­ling vid­ste man, at vi ik­ke ejer alle kva­drat­me­ter. Vo­res pla­ner blev mødt med ap­plaus. Knud Bjer­re af­vi­ser ik­ke på for­hånd, at Seaport ApS vil be­ta­le for de kva­drat­me­ter, som sel­ska­bet be­nyt­ter uden hver­ken at eje el­ler le­je dem. - Det må vi jo dis­ku­te­re. Fo­re­lø­big har vi be­talt for at få kørt for­ure­net jord væk, for at for­ny kloak­led­nin­gen for he­le ejen­dom­men og me­get me­re. Men vi er ind­stil­let på at fin­de en løs­ning, som alle er til­fred­se med - som jeg og­så sag­de på ge­ne­ral­for­sam­lin­gen. Knud Bjer­re er med­lem af den nye be­sty­rel­se for Ejer­for­en­in­gen Kol­lek­tiv­hu­set Aal­borg, der mødes i af­ten klok­ken 19. - Så skal vi snak­ke om, hvor­dan vi kom­mer vi­de­re, og hvor­dan vi kan foreklare nog­le punk­ter på en me­re pæ­da­go­gisk måde. Det er en me­get kom­pleks sag, me­ner Knud Bjer­re, der i øv­rigt ik­ke me­ner, at NORD­JYSKE “skal blan­de sig”. - Hvor er his­to­ri­en? Det kan jeg slet ik­ke se. Men vi skal da ger­ne kom­me med en fæl­les ud­ta­lel­se ef­ter mø­det man­dag, lo­ver han.