EMNER

Brandgåde er uløst

HALS: Po]li]ti]et har stadig ikke løst gå]den, om hvem der stod bag tre formentlig påsatte bran]de tidligere på året i som]mer]hus]om]rå]det mellem Hou og Hals. Kriminialinspektør ved Aal]borg Po]li]ti, Ole Chri]sten]sen kan op]ly]se, at der ikke er nogle sig]te]de i sa]gen på nuværende tidspunkt. Tidligere ar]bej]de]de man på en teo]ri om, at det var en py]ro]man, der var på spil i som]mer]hus]om]rå]det. Men senere viste de sig, at ef]ter]forsk]nin]gen pe]ge]de i en anden ret]ning.]Hvil]ken ret]ning spo]re]ne peger, vil Ole Chri]sten]sen dog ikke for]tæl]le mere om - Det kan jeg ikke, men vi er nu over]be]vis]te om , at det ikke er en py]ro]man, hvor]dan det så hæn]ger sammen, det skal ses af den ef]ter]forsk]ning, vi har la]vet, og det kan jeg ikke ud]ta]le mig om, så læn]ge den er un]der]vejs, siger Ole Chri]sten]sen. Den første som]mer]hus]brand fandt sted på Vestvej, hvor et hus nedbrændte. Denne brand var for]ment]lig på]sat. 19. maj var den gal igen, da et som]mer]hus ned]brænd]te på Lyn]age]ren. Po]li]ti]ets un]der]sø]gel]ser viste, at denne brand var på]sat. Det samme var en brand på Lin]de]par]ken 21. maj. Mens den sidste brand i rækken 26. maj på Blåbærvej for]ment]lig er op]stå]et omkring elek]tris]ke ap]pa]ra]ter. ]Schou ]