Bredt forlig om budgettet

S, Venstre, SF, Konservative og DF enige om næste års kommunale budget

De to store partier, Socialdemokraterne og Venstre, her personificeret i Birgit Hansen og Lars Møller, er enige om det meste. Foto: Kim Dahl Hansen

De to store partier, Socialdemokraterne og Venstre, her personificeret i Birgit Hansen og Lars Møller, er enige om det meste. Foto: Kim Dahl Hansen

FREDERIKSHAVN:Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne

indgik torsdag aften forlig om kommunens budget for 2015-2018

Forligsparterne er enige om, at Økonomiudvalgets forslag til budget for 2015 og overslag-sårene 2016-18, der er fremsendt til 2. behandling, udgør det endelige budget.

Det skriver partierne i en pressemeddelelse.

Dog er parterne enige i følgende ændringsforslag og bemærkninger til budgettet.

Ændringsforslag – drift:Socialudvalget

Begrundet i ændrede budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde (voksne) er der mulighed for at nedsætte Socialudvalgets driftsbudget med 1 mio. kr. uden at dette får konsekvenser for serviceniveau eller produktivitet. Midlerne tilføres kommunens likvide midler, og det sikres således at budgetforslaget lever op til Økonomiudvalgets målsætning om et overskud på ordinær drift på minimum 150 mio. kr.

Børne- og Ungdomsudvalget

På Økonomiudvalgets område vedrører 1,050 mio. kr. af de pålagte reduktioner lønbudgettet for Center for Familie og Center for Unges socialrådgivere. Børne- og Ungdomsudvalget er bekymret for at en reduktion i antallet af socialrådgivere på disse områder, vil føre til en stigning i omkostningerne på udvalgets anbringelsesbudget. Derfor ønsker udvalget i 2015 at tilføre økonomiudvalget 1,050 mio. kr., således at det nuværende antal socialrådgivere kan fastholdes. Udvalget vil i forbindelse med behandling af budget 2016 afklare, hvorvidt udvalget også i overslagsårene vil tilføre økonomiudvalget midler for at sikre det nuværende antal socialrådgivere.

Budgetbemærkninger 2015

Udligning mellem udgiftsområder:

Budgetrevisionen pr. 31. august 2014 viser at der er sket ændringer i budgetforudsætningerne for Socialudvalgets specialiserede socialområde (voksne). Parterne er derfor enige om at følge den fortsatte udvikling i budgetforudsætningerne for dette område – parallelt med udviklingen i Sundhedsudvalgets budgetforudsætninger på området for medfinansiering af sundhedsudgifter. Dette sker med henblik på at kunne foretage eventuelle nødvendige udligninger mellem områderne – uden virkning for kommunens samlede driftsudgifter.

Om Bæredygtigt Børneområde:

Budgetparterne er opmærksomme på, at besparelserne på Bæredygtigt Børneområde er påvirket af skoleårets forskydning. I det omfang besparelsen ikke kan opnås fuldt ud, vil mankoen skulle dækkes af opsparede anlægsmidler fra Helhedsplan for Daginstitutionsområdet og Skolerenovering/-udvikling, samt BUU´s opsparede driftsoverskud på centrale konti (berører ikke opsparet overskud på institutionsniveau).

Hjælpemiddeldepot:

Budgetparterne er enige om at driften af kommunens hjælpemiddeldepot skal konkurrenceudsættes, og at der i denne forbindelse gives valgfrihed i forhold til depotets fysiske placering i kommunen. I samme forbindelse skal der foretages en revurdering af eventuelle synergieffekter ved en ændret arbejdstilrettelæggelse/samarbejde mellem de enkelte enheder på området.

Konkurrenceudsættelse:

Med baggrund i DI´s måltal for konkurrenceudsættelse, arbejdes der hen imod landsgennemsnittet. Budgetparterne ønsker at afklare på hvilke øvrige områder, det vil være fordelagtigt at konkurrenceudsætte kommunale opgaver, og hvor det vil være fordelagtigt at øge inddragelsen af fremmede aktører. Konkurrenceudsættelse skal i givet fald også indeholde retten til afgivelse af kommunalt bud. Afklaringen sker løbende og koordineres af Direktionen. Konkurrenceudsættelse og inddragelse af fremmede aktører kan kun ske ved endelig politisk beslutning.

Der nedsættes en politisk følgegruppe bestående af formanden for SOU, SUU, ØKU, AMU, TU og en repræsentant for hver af de øvrige budgetparter.

Sikker skolevej:

Som led i realisering af ”Bæredygtigt Børneområde”, er budgetparterne enige om at der i planlægningen, projektering og budgetforudsætninger skal tages højde for de nødvendige initiativer til sikring af skoleveje.

Åbningstider på genbrugspladser:

Byrådet opfordrer forsyningsselskabet til at arbejde for en udvidelse af genbrugspladsernes åbningstider, med særligt fokus på muligheden for at holde åbent på søndage.

Kommunale anvisningsboliger med lejetab:

Frederikshavn kommune ønsker at nedbringe antallet af anvisningsboliger der udløser lejetab. Målet skal opnås ved maksimal udfoldelse af fleksibilitet fra udlejers side. Ønsket vil skulle tages i betragtning ved beslutning om grundkapitalindskud til ny- og ombygningsprojekter i den almene boligsektor.

Arbejdsmarkedsområdet:

Budgetparterne har fokus på behovet for at tilvejebringe den nødvendige arbejdskraft til erhvervet i Frederikshavn Kommune. Dette drejer sig både om antal og kvalifikationer. Arbejdsmarkedsområdet er en central aktør heri, og området skal optimere sin indsats i opnåelsen af dette mål. Denne opgave er politisk forankret i Arbejdsmarkedsudvalget og det tværgående Ad-Hoc udvalg for uddannelse, beskæftigelse og bosætning.

Demografiregulering:

Budgetparterne er enige om, at der arbejdes på, at der med virkning fra 2016 indføres en ny model for demografiregulering.

Genoptræning:

Budgetparterne er enige om at nedbringe ventetiden på genoptræning til fem dage ved inddragelse af private aktører, såfremt den nuværende kapacitet ikke kan realisere dette. Ordningen evalueres i lyset af arbejdet med konkurrenceudsættelse.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.