Dronninglund

Brøn–ders–lev ud af tu–rist–sam–ar–bej–de

Top–pen af Dan–mark mis–ter mu–lig–vis kom–mu–nal ak–tør på grund af kom–mu–nal–re–for–men

Meget tyder på at vandene skiller mellem kommunerne mod nord og Brønderslev-Dronninglund Kommune, når det gælder samarbejdet i Toppen af Danmark. Arkivfoto: bent bach

Meget tyder på at vandene skiller mellem kommunerne mod nord og Brønderslev-Dronninglund Kommune, når det gælder samarbejdet i Toppen af Danmark. Arkivfoto: bent bach

VEND–SYS–SEL:Me–get ty–der på, at Brøn–ders–lev-om–rå–det som føl–ge af kom–mu–ne–sam–men–læg–nin–gen ikke vil for–ny sam–ar–bej–det i Top–pen af Dan–mark. - Vi har ikke ta–get no–gen be–slut–ning end–nu, men min egen for–nem–mel–se er, at det går den vej. Det nu–væ–ren–de sam–ar–bej–de stop–per i 2007, og det skal snart dis–ku–te–res på et by–råds–mø–de, hvad vi så vil, si–ger den kom–men–de borgmes–ter, Mi–ka–el Klit–gaard (V), Brøn–ders–lev-Dron–ning–lund Kom–mu–ne. Mens Brøn–ders–lev Kom–mu–ne både er med i Top–pen af Dan–mark og VUR, så har Dron–ning–lund iføl–ge Mi–ka–el Klit–gaard al–tid væ–ret vendt mod syd. - De gør et godt styk–ke ar–bej–de i Top–pen af Dan–mark, men det er syd–på, at vi ser vækst–mu–lig–he–der–ne. Og det er ikke bare Aal–borg vi tæn–ker på. Jeg ser ger–ne, at Brøn–ders–lev-Dron–ning–lund står frit og bli–ver li–men, der bin–der de 11 kom–mu–ner i Nord–jyl–land sam–men. Det kan godt være, at det ta–ger nog–le år, men det skal prø–ves, si–ger han. Stem–nin–gen for det kom også frem på et te–ma–mø–de om det frem–ti–di–ge tu–rist- og er–hvervs–sam–ar–bej–de, hvor de to or–ga–ni–sa–tio–ner Ud–vik–lings–rå–det i Dron–ning–lund og Brøn–ders–lev Er–hvervs–ud–vik–ling del–tog. - Vi–sio–nen for den nye kom–mu–ne er også et tæt–te–re sam–ar–bej–de med Aal–borg, og der hø–rer tur–is–me og er–hverv sam–men. Jeg kan ikke fore–stil–le mig, at vi på er–hvervs–si–den sam–ar–bej–de mod syd og på tu–ris–me–om–rå–det i Top–pen af Dan–mark. Tin–ge–ne hø–rer sam–men, si–ger Mi–ka–el Klit–gaard. Ved ud–sig–ten til, at Top–pen af Dan–mark mis–ter en kom–mu–nal ak–tør ud–ta–ler for–man–den, borgmes–ter Erik Sø–ren–sen (S), at det er de–res egen be–slut–ning. - Mere er der ikke at sige til det. Vi sy–nes bare at Dron–ning–lund har mere til–fæl–les med de–res kyst end med stor–by–tu–ris–me. Og Brøn–ders–lev har vi haft med fra star–ten på Top–pen af Dan–mark, og det vil vi ger–ne bli–ve ved med, si–ger Erik Sø–ren–sen. På turistsamarbejdets ge–ne–ral–for–sam–ling for–le–den i Løk–ken kom be–sty–rel–sen med et for–slag om at 2007 bli–ver ”et tæn–ke sig om år”, mens det nu–væ–ren–de sam–ar–bej–de lø–ber vi–de–re. - Der er så me–get at tage stil–ling til i de nye sto–re kom–mu–ner, og som prio–ri–te–res hø–je–re end tur–is–me og er–hverv, beg–run–der han for–sla–get, der blev ved–ta–get. Han håber at Brønderslev-Dronninglund Kommune i tænkepausen vil betale kontingentet for 2007 for Brønderslev til TaD. Den sydlige stotkommunens for–ven–te–de ud–mel–ding får iføl–ge Erik Sø–ren–sen ikke no–gen be–tyd–ning for TaDs frem–tid. Der vil sta–dig være Hjør–ring og Fre–de–riks–havn kom–mu–ner samt Læsø til–ba–ge. - Vi kan ikke und–væ–re Top–pen ad Dan–mark. Og vi har gi–vet hin–an–den hånd–slag på, at vi kig–ger over kom–mu–ne–græn–ser. Vi har så man–ge fæl–les–træk, at sam–ar–bej–det på, si–ger Erik Sø–ren–sen. Foruden tænkepausen opfordrede han på generalforsamlingen til, at sammenlægningsudvalgene i de tre kommuner forholdt sig til det fremtidige engagement i TaD.