Brønderslev

Brønderslev mangler hal-kapacitet

IDRÆTSBÆLTE:På mødet 29. marts blev der fremlagt tre forslag til udbygning på fritids-og kulturområdet af hhv. brønderslev Svømmeklub, NIH og Brønderslevhallerne/Idrætssamvirket. Alle tre forslag var hver for sig og på hver sin måde udtryk for, at der er visioner for fremtiden. Alle forslagene var spændende og vil uden tvivl løse de opgaver, som forslagsstillerne havde tænkt sig. Derfor kunne man også godt ønske at de alle blev gennemført. Men det er måske ikke realistisk. Men vi tror på at der vil der kunne gennemføres 1 projekt inden for en overskuelig fremtid. Derfor skal der enten vælges ét blandt de tre projekter, eller også skal der skabes et fjerde som et kombiprojekt af de allerede kendte. Blandt de tre oprindelige forslag finder vi svømmeklubbens forslag det mest ambitiøse og derfor det mest omkostningstunge både drifts-og anlægsmæssigt. Det er et projekt, der rækker langt ud over de formål og det behov, der er i Brønderslev Kommune. Og tankegangen bag projektet er mere et forretningsprojekt end et foreningsprojekt. Derfor bifalder vi også Karsten Frederiksens udtalelse om at dette projekt i kraft af sin størrelse og sit ambitionsniveau må løftes og derfor ud og finde alternative investorer for så at blive drevet som selvstændig virksomhed. Tilbage er så de to projekter fra NIH og Brønderslev Hallerne/Idrætssamvirket. Og her kunne man vel godt forestille sig et samarbejde, så det nye projekt favner lidt bredt. Dog er det Idrætssamvirkets opfattelse, at kernen i det nye projekt nødvendigvis skal være øget halkapacitet. Det har der længe været behov for i Brønderslev By, og derfor må man naturligvis starte med at opfylde de allerede akutte behov, før man investerer en masse penge i andre projekter, som det kunne være rart at have. Der er flere gange fremlagt tal, der klart viser, at byen mangler halkapacitet både til daglig og i forbindelse med turneringer og stævner. Der er efter vores opfattelse klart behov for to haller, der ligger i tæt forbindelse. Allerede i dag er vi faktisk ikke i stand til at leve op til Folkeoplysningslovens bestemmelser om anvisning af plads til f.eks. tennis og indefodbold. De store foreninger er afskåret fra et tiltrække og afvikle større stævner og opvisninger. Derfor berøves de også muligheden for at skabe indtægter. Placeringen skal også være ved Brønderslev Hallen af både økonomiske og praktiske grunde. Større arrangementer, der kræver mere end 1 hal skal ligge tæt på hinanden af praktiske grunde. Et stævne, der afvikles flere steder bliver aldrig det samme som et stort stævne. Idrætssamvirket er parat til at sætte sig sammen med Brønderslev Hallens bestyrelse og repræsentanter for NIH for at prøve at finde et kompromis. Men vi er klart af den opfattelse, at den helt centrale del af projektet må handle om idrætsfaciliteter. Kulturdelen er vi meget positivt stemt overfor, men mener også at etablering af en opvisningshal med tilknyttede faciliteter sagtens kan rumme mange kulturelle arrangementer. Og vi har jo så stadig NIH og Gymnasiet til andre kulturelle arrangementer. Sundhedsdelen skønner vi ikke er relevant i denne forbindelse.