Brovst

Brovst kom­mer til at stå i kun­stens tegn

BROVST:Brovst kom­mer til at stå i kun­stens tegn lør­dag 27. maj. I den­ne week­end hol­des kunst- og kunsthåndværkermesse på her­re­går­den Brat­skov både lør­dag og søn­dag, hvor et stør­re an­tal kunst­ne­re fra Jam­mer­bug­ten ud­stil­ler. Tu­rist­bu­reau­et, der står for kunst- og håndværkermessen, har op­ford­ret Brovst Han­dels­for­en­ing til at med­vir­ke i ar­ran­ge­men­tet. Det sker ved en ud­stil­ling i Jern­ba­ne­ga­de lør­dag for­mid­dag og ef­ter­mid­dag, hvor ama­tør­kunst­ne­re op­ford­res til at vi­se de­res vær­ker, så der kan ska­bes en rød tråd fra Jern­ba­ne­ga­de til Brat­skov. - Vi ef­ter­ly­ser folk, der har lyst til at vi­se de­res kunst­vær­ker frem lør­dag 27. maj fra kl. 10 til 16 i Jern­ba­ne­ga­de, op­ly­ser Dor­the Pe­ter­sen, der er sek­re­tær i Brovst Han­dels­for­en­ing. Det kan være ma­le­ri­er, smyk­ker, ting af glas, ler el­ler an­det ma­te­ria­le. I til­fæl­de af regn­vejr er der be­stilt et telt. Ud­stil­ler­ne skal selv med­brin­ge bord el­ler lig­nen­de til at pla­ce­re de­res ting på. Bil­le­der kan dog hæn­ges i telt­stæn­ger­ne, hvis der med­brin­ges kro­ge el­ler snor. Ar­ran­ge­men­tet er pri­mært til­tænkt voks­ne, der la­ver ”kunst for sjov”. In­ter­es­se­re­de kan hen­ven­de sig til Vi­beke Thom­sen, Civina, el­ler To­ve Thor­sen, La Bou­ti­que. hc