Vandforsyning

Brovst Vandværk fylder 100 år

Jubilæet bliver blandt andet markeret med en "gå på vandet-dag"

BROVST:Brovst Vandværk fylder 100 år i nær fremtid, oplyste formand Kristen Simonsen på generalforsamlingen. 20. marts er det 100 år siden, et udvalg bestående af smed Nielsen, bødker Christiansen, urmager Jacobsen, købmand Terndrup og Jens Pedersen, Møllegården, for 21 interessenter kunne fremlægge forslag til vedtægter på en stiftende generalforsamling på Afholdshjemmet. Af en kontrakt mellem selskabet og de enkelte forbrugere fremgår det, at det nye vandværk fuldt færdigt var anslået til at koste højst 7000 kr. I 1988 bad den siddende bestyrelse nu afdøde overlærer, Erik Fibæk, gennemlæse de første 85 år af vandværkets historie. Resultatet findes i form af et jubilæumsskrift, som alle forbrugerne fik. Dette skrift vil blive ajourført til 2003 og vil blive uddelt til alle forbrugere. Jubilæumsskriftet vil indeholde Brovst bys historie, fortalte Simonsen. Jubilæet vil endvidere blive festligholdt i løbet af året med flere aktiviteter. Der vil f.eks. blive afholdt en "gå på vandet dag", hvor forbrugerne vil blive inviteret til at komme ud at gå i området ved bakkeøen Bratskov, hvor grundvandet indvindes fra. Brovst Vandværk havde ved udgangen af 2002 1517 forbrugere, en fremgang på 10 nye forbrugere i forhold til året før. De flere forbrugere har brugt mindre vand, nemlig 176.725 kubikmeter mod 179.176, et lille fald på 2.451 i forhold til 2001. Regnskabet viser et overskud på godt 200.000 kr. Der bliver til stadighed stillet skærpede krav til drikkevandet og bestyrelsens arbejde, og en ny bekendtgørelse pålægger vandværket information til forbrugerne om vandets kvalitet mindst en gang om året. Derfor vil alle vandanalyser løbende blive lagt ud på vandværkets hjemmeside, www.brovstvand.dk. Et arbejde med at registrere vandværkets ledningsnet elektronisk er næsten tilendebragt og vil få stor betydning ved en kommende beredskabsplan. Erhvervsfremmestyrelsen pålægger vandværket at føre kontrol med de opsatte vandmålere, og hvert ottende år skal de indsendes til kontrol. Bestyrelsen har besluttet at opdele vandmålerne i otte partier, og der bliver udskiftet et parti hvert år. De nuværende indvindingsområder vil ifølge Nordjyllands Regionplan blive undersøgt og kortlagt i 2003 og 2004. På generalforsamlingen blev Kristen Simonsen og Leif Christensen genvalgt til bestyrelsen.