Brug for frivillig indsats

DIALOG:Kære Keld Jørgensen. Du efterlyser et svar på ”åbent brev” af 13. nov. og 2. dec. Dine ”åbne breve” har en meget en landspolitisk vinkel. Det vil være ganske uoverkommeligt for mig, i en hverdag med stor tidspres, at kommentere landspolitiske redegørelser og beslutninger overfor kommunens borgere. Til gengæld vil jeg gerne møde op til borgermøder overalt i kommunen så ofte en kreds af borgere inviterer, for at debattere kommunalpolitiske forhold med forventning om en bred og nuanceret dialog. Men for denne ene gangs skyld får du svar på nogle af dine spørgsmål! Du tager udgangspunkt i finansloven. Ja, hvert år i forbindelse med såvel kommuneaftalen (i juni måned) og ved finanslovsforhandlingerne er der afledte konsekvenser for kommunerne. Jeg har en grundlæggende respekt for de forskellige politiske fora, Folketinget, regionsråd og byrådene og deres ret til at træffe beslutninger. Det er ikke alle beslutninger der modtages med lige stor begejstring. Den politiske virkelighed er, både i Folketinget, i regionsråd og byråd, at beslutninger ofte afspejler de demokratiske spilleregler, således at flere partier/lister har haft indflydelse på resultaterne. Angående ekstra timer til beboere på ældrecentrene. Ja, jeg finder det vigtigt at prioritere fornøden tid til de ældre borgere, der har brug for pleje og omsorg, men der er ikke mulighed for at tildele tid alene til at imødegå ensomhed hos ældre borgere. Her må der rettes en appel til os alle som medborgere om at yde en familiær eller frivillig indsat. Prisen for kostpakken til ældre borgere, ja der er vedtaget et økonomisk loft gældende fra 1. juli 2009, men indtil da følger vi byrådets beslutning om, at prisen fastsættes i forhold til de faktiske produktionsomkostninger. Du spørger om muligheden for at søge ekstra penge til renovering af toiletter på skolerne. Nej, her kan Rebild kommune ikke komme i betragtning, men vi får 5.232 mio. kr. (jvnf. budgettet) fra kvalitetsfonden i 2009. Og så til Kina, som ganske rigtig ligger langt væk, men turen kunne trods alt klares på fire dage tur/retur inkl. to fantastik gode og oplevelsesrige dage derude. Siden foråret har erhvervskontoret været i dialog med syv-otte virksomheder der, efter offentlig annoncering og møde, har vist interesse for at deltage. Desværre deltog kun to virksomheder. Virksomhederne havde deres eget program, og jeg er ikke vidende om, hvilke eksakte virksomheder de har besøgt, så hele din historie om vitaminpiller og små æsker mv. genkender jeg ikke. Ærgerligt, at du på denne måde udstiller et meget frugtbart venskabsbysamarbejde funderet i udveksling mellem elever og lærere på Støvring Gymnasium og Jiaxing High School. Sluttelig, tak for dit ønske til mig om en god julemåned, hvilket jeg også vil håbe du får.