Brug for større kloakker

Større kloakker er nødvendige. Foto: Bente Poder

Større kloakker er nødvendige. Foto: Bente Poder

NORDJYLLAND:Et vådere og voldsommere vejr kræver større kloakker, og efter mandagens uvejr i Nordjylland indskærper forsikringsselskaberne over for kommunerne: Nu skal der altså investeres. - Vi har store udgifter til dækning af oversvømmelsesskader, men vi kan ikke blive ved at løfte byrden og sende regningen til husejerne, siger Pia Holm Steffensen, privatdirektør i Alm. Brand. Tilsvarende opfordring lyder fra Topdanmark. Kommunerne må investere i kloaknettet, så det bliver dimensioneret til det voldsommere vejr, som åbenbart er på vej i de kommende år, siger privatkundedirektør Erik Adrian. Kortlægning Sammenholder man højdekurverne i det danske landskab med husejernes adresser og forsikringsselskabernes registre over anmeldte skybrudsskader, får man et klart billede af risikoen for oversvømmelser. Denne kortlægning foretog Topdanmark sidste år i samarbejde med firmaet Geomatic i områder på Sjælland og Falster. Konklusionen var ikke overraskende: Huse i lavtliggende områder er mest udsatte. Analysen kan bruges til at vurdere risikoen for klimabetingede skader hus for hus og sætte præmien derefter, men en sådan mikrotariffering, som det hedder i fagsproget, har Topdanmark ikke foretaget. Faktisk mener selskabet ikke, at datagrundlag for at hæve forsikringspræmierne med henvisning til et voldsommere vejr, endsige klimaforandring, endnu er til stede, oplyser Erik Adrian. Hos Alm. Brand betaler husejere med kælder både en højere præmie og selvrisiko, men heller ikke her bliver præmien fastsat efter husenes placering i landskabet, selvom muligheden teoretisk er til stede. - Vi har valgt at fastholde et element af solidaritet i forsikringen, siger Pia Holm Steffensen.