Bskæftigels var vigtigere end patientsikkerheden.

FØDSLER:Formanden for Sundhedsudvalget i Nordjyllands Amt Karl Bornhøft udtrykker i TV2 Nord d. 24.11. skuffelse over, at de praktiserende lægers organisation i Nordjylland lader sig fange i en offentlig diskussion vedrørende fødsler på Frederikshavn og Hobro Sygehuse uden at have sat sig ind i tingene. Lægerne i Nordjyllands Lægekredsforening er ikke indfanget i nogen diskussion uden at have sat sig ind i tingene. Vi har tværtimod startet diskussionen efter at have sat os ind i de eksisterende vejledninger og efter at have modtaget Sundhedsstyrelsens redegørelse om sagen. Ønskværdigt var det, om Sundhedsudvalget - efter adskillige tidligere anmodninger fra Nordjyllands Lægekredsforening - havde gjort det samme, da man i sin tid besluttede sig for at etablere et såkaldt "alternativt fødselstilbud". Skal man tale om skuffelse over nogen, må det være skuffelse over, at de folkevalgte politikere og de ansatte embedsmænd, som borgerne har sat til at varetage sundheden i amtet ikke retter sig landets love og den højeste sundhedsmyndigheds vejledninger. Fakta er, at fødselstilbuddet ikke er etableret for at tilbyde de gravide noget alternativt, men for at dække over, at Sundhedsudvalget har barberet funktionerne ved Frederikshavn Sygehus ned i en sådan grad, at sygehuset ikke kunne fungere som hidtil. Som et plaster på såret valgte man derfor at etablere fødeklinikken - i modstrid med de velkendte nationale vejledninger. Beskæftigelsesprojektet var vigtigere end patientsikkerheden. Der efterspørges faglig dokumentation i sagen. Forvaltningen har tidligere oplyst, at der ikke har været kritiske tilfælde i forbindelse med fødsler i Frederikshavn. Det er ikke korrekt. Jeg er i besiddelse af journaloplysninger - med patientens tilladelse naturligvis - som dokumenterer, at en kvinde med en fastsiddende moderkage efter fødslen blev transporteret fra Frederikshavn til Hjørring. Ved ankomsten havde kvinden mistet godt og vel halvdelen af sit blod, var tydeligt bevidsthedspåvirket og kredsløbsmæssigt ustabil. Historien endte heldigvis godt, men den kunne have endt galt - og hvem havde så taget ansvaret for det? Lægernes organisation beskyldes for at føre faglig kamp om fødeklinikkerne. Vi har intet ønske om - og langt mindre noget formål med - at føre faglig kamp i denne sag. Vi har derimod ønske om, at patientsikkerheden sættes i højsædet og at landets love og sagkyndige vejledninger ikke tilsidesættes. Når det sker, er det vores pligt at gøre opmærksom herpå, hvad enten vi er privatpraktiserende læger eller sygehusansatte læger. Sidstnævnte kan man forsøge at give mundkurv på ved hjælp af påtaler - men læger kan man ikke binde på hånd og mund. Vi vil patienternes bedste. Jeg vil opfordre til, at fremtidige påtænkte ændringer i den kommende regionale omorganisering af sundhedsvæsenet i Region Nord sker efter indhentning af uvildig sundhedsfaglig rådgivning, og ikke blot baserer sig på accept fra amtets egne ansatte fagpersoner, som i en sådan sag kan betragtes som værende inhabile.