Lokalpolitik

Budget 2005 med plads til anlæg

Borgerne oplever ikke store ændringer ud over en generel prisregulering

FJERRITSLEV:Politikerne arbejder for tiden med budget 2005 for Fjerritslev Kommune. Efter to dages budgetseminar på Løgstør Parkhotel og første behandling i økonomiudvalget ser det ud til, at ønsket om at fastholde kommuneskatten uændret på 22,0 og grundskyldspromillen ligeledes uændret på 10 vil lykkes. - Det er det billede, jeg i dag kan fornemme af budgetforhandlingerne. Der er i store træk balance i og politisk enighed om budget 2005. Jeg betragter det foreliggende budgetudkast som fornuftigt, fortæller borgmester Otto Kjær Larsen (V). Få ændringer - Det bliver et budget uden de store ændringer i serviceniveauet i forhold til borgerne. Selvfølgelig bliver brugerbetalingen justeret i forhold til de generelle stigninger i pris- og lønomkostninger. Der er udmeldt mindre rammebesparelser til udvalgene, og disse venter Otto Kjær Larsen bliver konkretiseret inden budgettet er til andenbehandling i økonomiudvalget. Det sker i oktober. Mange anlægsopgaver På anlægssiden er der bl.a. afsat otte mio. kroner til modernisering af Fjerritslev Skole, 1.8 mio. kr. til udbygning af Landsbyordningen Solstrålen ved Trekroner Skole, 900.000 kr. til trafiksikkerhed og 300.000 kr. til indretning af kiosk og toilet i den tidligere redningsstation ved Thorupstrand. Et tidligere ønske om at reservere 650.000 kroner til indkøb af et edbprogram til elektronisk dokumenthåndtering på rådhuset er taget ud af budgettet. På driftsområdet indstiller økonomiudvalget, at der afsættes 190.000 kr. til indkøb af edb til skolernes 3. klasser. Staten giver et tilskud af samme størrelse som kommunens investering. Kommunens likviditet forbedres væsentligt i 2005, idet ToldSkat har erkendt at have lavet en fejl vedrørende indkomståret. Det betyder, at Fjerritslev Kommune modtager i 2005 en efterregulering på 17,6 mio. kroner. Indenrigsministeriet har dog allerede meddelt, at der skal ske en korrektion i 2006, hvor kommunen skal efterbetale nogenlunde samme beløb. - Vi har dog glæden ved at have en renteindtægt i en periode af disse penge, forklarer Otto Kjær Larsen. Efter førstebehandling i kommunalbestyrelsen er det muligt at indsende ændringsforslag til det budget, politikerne indstiller til andenbehandling. Fristen for aflevering af ændringsforlag er onsdag 22. september. Økonomiudvalget vil undersøge, om der vil være en besparelse ved at udlicitere rengøringsområdet.