Budget-enigheden rækker langt

Byrådets to fløje har lagt sig fast på en lang række store ting i enighed

HALS:Efter at de to fløje i Hals Byråd i gårsdagens udgave af NORDJYSKE Stiftstidende meldte ud, at der var gode udsigter til et bredt politisk forlig om næste års kommunebudget, er der nu begyndt at sive mere konkrete meldinger om budgetlægningen ud fra den kommunale forvaltning. Disse meldinger afslører ganske rigtigt, at der i byrådet er enighed et langt stykke henad vejen, hvorefter det nu er den forestående, offentlige debat og de deraf følgende, nye politiske forhandlinger, der skal skabe grundlaget for det forlig, som de fleste i år venter indgået inden byrådets afgørende andenbehandling af 2004-budgettet i oktober. Budgetarbejdet er i år delt op i fire områder, hvoraf den ene udgør det fremskrevne basisbudget, mens de andre tre er områder, der kan tjene til at bygge oven på eller til at reducere i budgettet - altsammen for at finde den balance af ønsker og besparelser, der skal til for at få 2004-budgettet til at hænge sammen. Fra politisk side er intet endeligt afgjort, men det kan nok godt tages for givet, at de forskellige områder med total enighed også vil blive gennemført - medmindre der selvfølgelig i den forestående debatfase dukker nye og epokegørende forslag op som erstatning for disse. Mange anlæg Sker det ikke, kan det så på anlægsområdet slås fast, at der er politisk enighed om, at der også i 2004 skal afsættes en mio. kr. til byforskønnelsen af V. Hassing og et tilsvarende beløb til det fortløbende arbejde med trafiksikring, og samtidig skal de stående udvalg også have hver deres pulje til diverse anlæg. De bliver på 500.000 kr. til økonomi- og kulturudvalgene samt på 250.000 kr. til teknisk udvalg og socialudvalget. Enigheden på anlægssiden hører dog ikke op dér, for byrådet vil også afsætte 1,5 mio. kr. til etableringen af det nye borger- og aktivitetshus i Hou samt 2,5 mio. kr. til et køb eller en renovering af Hals Daghøjskole, ligesom der også er enighed om at bruge 377.000 kr. på indkøbet af nye nødkaldeapparater og såkaldte Land Mobil Radioer i ældreplejen. Og sidst, men absolut ikke mindst, er der også politisk enighed om at bruge 18 mio. kr. på renoveringen af V. Hassing Skole og 6,5 mio. kr. på det samme i forbindelse med Hals Skole. Mange ønsker Med hensyn til de såkaldte indsatsområder - de stående udvalgs forskellige budget-ønsker - er der tillige enighed om at bruge blandt andet 13.000 kr. på etablering af lys og varme i Aslundskovens toiletbygning og 8000 kr. på driften af de nye stier i kommunens nye boligområdet. Samtidig vil de folkevalgte beslutningstagere bruge 22.000 kr. på at lade tre børn under et år i dagplejen tælle for fire, ligesom kulturudvalget også har fået opbakning til ønsket om at bruge 201.000 ekstra kroner på at få udvidet det kommunale støttepædagogkorps. Nye børnetider Derudover er der også enighed om at indføre et nyt, såkaldt udviklingstilbud for de tre-seksårige i kommunen, og det går ud på, at børnene frivilligt kan flyttes tidligere over i et skolemæssigt pasnings- og indskolingstilbud end hidtil. Det vil give en besparelse på 1,12 mio. kr. Enigheden hænger også ved, når det gælder et forhøjet tilskud til Hals Musikskole på 100.000 kr. (plus eftergivelse af en gammel gæld på 87.000 kr.), et lån på 200.000 kr. til FDF, etableringen af en ny stilling som sagsbehandler (352.000 kr.), støtte til ophold på hospice (100.000 kr.), støtte til Stafet God Arbejdsplads (70.000 kr.) og penge til en udvidelse af Region Aalborg Samarbejdet (20.000 kr.), ligesom det fra politisk side overvejes at trække på kommunekassen, når det gælder den ønskede renovering af kommunens broer. Mange besparelser Med anlæggene og indsatsområderne nogenlunde på plads, gælder det slutteligt det nok mest følsomme i forbindelse med budgetlægningen. Det er spareforslagene, og den største af disse er der enighed om at hente i folkeskolen, hvor der er enighed om at spare 769.000 kr. på en generel nedsættelse af elevernes timetal i folkeskolen. Næststørst blandt de spareforslag, der er enighed om, er afskaffelsen af en pulje på 675.000 kr. til anciennitets-lønstigninger, og dernæst følger en ønsket besparelse på 250.000 på teknisk udvalgs markfunktioner. Derudover vil politikerne gerne spare 246.000 kr, på en reduktion af medarbejderstaben på centralrenseanlægget og 275.000 kr. på nedlæggelsen af en eller flere aktivitetsmedarbejderstillinger, ligesom der også er enighed om at hente en besparelse på 200.000 kr. ved at overføre nogle administrationsomkostninger til den kommunale forsyningsplan. Rækken af spareforslag, som begge byrådets fløje kan leve med, fortsætter med 148.000 kr. i forbindelse med bortfaldet af en såkaldt SFO 2 takst, med 75.000 kr. på besparet vejbelysning, med 130.000 kr. på opsigelsen på en børneulykkeforsikring, med 60.000 kr. på etableringen af et nyt tilbud om børnehavemad fra Centralkøkkenet og slutteligt med 60.000 kr. ved indførelsen af en tvungen afrvikling af feriefridage på rådhuset i Gandrup.