Lokalpolitik

Budget uden sværdslag

Ro i driften og penge til investeringer

BROVST:Økonomiudvalget havde tirsdag budget 2004 under kærlig første behandling med de ændringer, der var enighed om på budgetseminaret i august. Budgetforslaget viser et faktisk økonomisk spillerum på 856.000 kr. efter at nettoanlægsudgifterne til blandt andet kloakering, byfornyelse og udflytning af Brovst Stadion er fratrukket. Budgettet opererer med uændrede udskrivningsprocenter og takster på alle kommunale ydelser med én undtagelse: På bistands-plejeområdet kalkuleres med en stigning fra 42 til 45 kr. på daglig madudbringning. Flere penge ønskes Spillerummet på de 856.000 kr. rækker imidlertid langt fra til at imødekomme de ønsker, partierne har til renovering af veje, fortove og skoler, og øvelsen kommer i de næste par uger til at bestå i at finde yderligere penge på budgettet. - Vi skal sørge for, at stigningen i indtægter er større end stigningen i udgifter. Overskriften er ro i driften og midler til investeringer, siger borgmester Mogens Gade (V). Ole Christensen (S) er enig. - Skal der findes flere penge, skal vi pege på områder, vi kan tage dem fra, men der skulle gerne blive plads til flere renoveringer og vedligeholdelsesopgaver, betoner Ole Christensen. Aftalt procedure Samtlige medlemmer af kommunalbestyrelsen er som tidligere beskrevet i NORDJYSKE enige om at satse på et bredt forlig, ligesom det er aftalt at indfri kommunens langfristede gæld. Det øger i sig selv det økonomiske spillerum med omkring fire mio. årligt fremover, men udhuler til gengæld kassebeholdningen med 17 mio., så den når ned på mellem 20-25 mio. Lavere må den ikke komme, mener kommunalbestyrelsesmedlemmerne. På torsdag er der første behandling af budgettet i kommunalbestyrelsen, og inden anden behandlingen i økonomiudvalget 29. september er det aftalt at mødes i de enkelte politiske grupper, så brikkerne kan falde på plads inden den endelige anden behandling og vedtagelse i kommunalbestyrelsen 9. oktober.