Budgetforlig uden takstforhøjelser for børnefamilierne

Det glæder Socialdemokraterne

BRØNDERSLEV:- Den socialdemokratiske byrådsgruppes indgangsvinkel til årets budgetforhandlinger var, at vi skulle sikre en kommune i fortsat udvikling. Det fortæller gruppeformand Arne M. Jensen (S). - Det skulle blandt andet ske ved at undgå takstforhøjelser i børnehaver og SFO'erne og ved at begrænse den opbremsning, der var lagt op til, ved at minimere låntagningen og budgetterne med et større overskud. Arne M. Jensen siger, at det brede budgetforlig sikrer, at der ikke sker reguleringer af taksterne på børnehaverne fra 32 procent til 33 procent og SFO'erne fra 44 til 45 procent. - Børnefamilierne kommer således ikke til at betale for løfterne om skattestop, understreger Arne M. Jensen. Han siger, at forliget også sikrer, at der ikke sker reduktioner i serviceniveuet på ældre-området. - Selv om der sker besparelser på børne- og kulturudvalgs-området er der også taget fat på nye initiativer og afsat yderligere midler til væsentlige områder. - 600.000 kroner bredt til fritids-området hilser vi meget velkommen. Ikke mindst, at det bliver muligt at reducere deltagerbetalingen på musikskolen væsentligt, at vi bevarer fem procents puljen omend i begrænset form, således at nye initiativer kan støttes ekstraordinært i en opstartsfase, ser vi som noget meget positivt. Opbakningen til Parkfestivalen giver mulighed for at udbygge dette initiativ, som gør Brønderslev kendt langt uden for kommunegrænsen. - At der på anlægsbudgettet er afsat yderligere midler i 2003 til fortsat renovering af Thise Skole bør også nævnes som meget tilfredsstillende. Der bliver således sat "turbo" på renoveringen af skolerne, som vi har ønsket. - Linien som vi har kørt de senere år med støtte til fritids- og kultur-området, fortsætter med de indgåede forlig, siger Arne M. Jensen. - Budget 2003 indeholder nye tiltag, og der er tale om lempelige besparelser, som borgerne knapt nok vil komme til at mærke. - I forløbet har der på flere områder været tale om rammebesparelser. Vi skal beklage, at ikke alle blev helt defineret. Dog blev det klart, at de blandt andet dækkede over ønsker om at spare på folkeskolen. - Børne- og kulturudvalget skal således selv sætte navn på ca. 280.000 kr. i besparelser på folkeskolen. Ligeledes opereres der på andre udvalgsområder opereres med rammebesparelser, som senere - efter indstilling fra udvalgene - skal udmyntes. - Desværre blev der ikke afsat yderligere til fleksjob i det kommunale system, men det skal ikke afholde kommunen for at løfte sin del af opgaven på dette område. - Også på andre områder havde vi gerne set, at der var afsat flere midler i budget 2003, men afgørende for at forliget kom i hus var: - At besparelser på, for os vitale områder, ikke blev gennemført. - At ambitionsniveauet med hensyn til overskud på budgettet blev reduceret. - At anlægsbudgettet blev øget, blandt andet i kraft af større lånefinansiering end der var lagt op til fra start af forhandlingerne. - At vi fortsat signalerer, at Brønderslev Kommune er i udvikling, og ikke i stagnation, således den netto-tilflytning vi har grundlagt de senere år kan fortsætte. - Vi er fortsat af den opfattelse, at Brønderslev Kommunes økonomi ser robust ud, således der er mulighed for at fortsætte den positive og stabile kommunen har været præget af de senere år. Der er tale om et budget, som er til gavn for kommunens borgere og personale, slutter Arne M. Jensen.