Lokalpolitik

Budgetforliget for 2006 er i hus

Enighed om driftsbudgettet for næste år - men anlægsbudgettet fastlægges først senere

DRONNINGLUND:Byrådet har indgået forlig om næste års kommunebudget. Det skete på et daglangt budgetmøde bag lukkede døre torsdag, hvor de folkevalgte beslutningstagere fik talt sig til rette om næste års driftsbudget samtidig med, at de blev enige om først senere at fastlægge næste års anlægsbudget. Sidstnævnte er en nødvendighed, fordi der i byrådet er enighed om, at næste års anlægsbudget skal lånefinansieres - fordi kommunen næste år skal betale en ekstraordinær skatteregning fra 2003 på godt ni mio. kr. Kommunen har i den forbindelse anmodet om at kunne optage 12 mio. kr. i lån til anlæg, men der ventes først i slutningen af denne måned at komme en tilbagemelding fra staten om, hvor meget kommunen reelt får lov til at låne. Dertil kommer, at byrådet heller ikke endnu ved, om kommunen også i 2006 får et statstilskud som særligt vanskeligt stillet kommune, og byrådet samles derfor igen 4. oktober til et nyt møde bag lukkede døre for dér over for byrådet at foreslå en prioritering af lånekronerne på næste års anlægsbudget. Dykker man derefter lidt dybere ned i det nye budgetforlig, så har det hele tiden været byrådets hensigt, at der næste år skulle tilvejebringes nogle flere penge til ældreområdet. Dette beløb var ved byrådets førstebehandling af budgetforslaget sat til 2,3 mio. kr. - hvoraf de 1,2 mio. kr. finansieres via Finansloven - men dette beløb er nu i budgetforliget blevet reduceret med 300.000 kr. til 2,0 mio. kr. for at få de økonomiske budget-ender til at hænge ordentligt sammen. Derudover kan det bemærkes, at byrådet har fået tilvejebragt en kærkommen besparelse på 2,2 mio. kr. på låneområdet. Det er sket ved en låneomlægning, der har medført, at kommunens afdragsbyrde på dét område næste år reduceres med de nævnte 2,2 mio. kr. Slutteligt kan det om budget 2006 også bemærkes, at der på det tekniske område er sket en overflytning af snerydningskontoen til teknik- og miljøudvalget - som så skal sørge for at holde styr på disse udgifter - ligesom der på børne- og kulturudvalgets konto til kulturelle formål på forhånd er blevet øremærket 30.000 kr. til brug i Landsbyrådets regi.