Ældreforhold

Budgettet for næste år på plads

Første skridt på en lang vej til en bedre økonomi

SKAGEN KOMMUNE: Vedtagelsen af budgettet for næste år betyder en stærk opprioritering af hjemmeplejen, der får tilført over fem millioner kroner mere sammenlignet med niveauet i 2002. Til gengæld er der lagt op til en række besparelser inden for børnepasning, noget der kan klares nogenlunde smertefrit på grund af det faldende børnetal. Og der er lagt op til store besparelser inden for det administrative område, altså på rådhuset, til næste år og de kommende år. Også inden for det kommunale beredskab og inden for turistservice bliver sparekniven taget i brug. Borgmester Hans Rex (V) slog da også i sin gennemgang af budgettet fast, at der med budget 2003 for alvor tages fat på den nødvendige omstillingsproces, hvor der flyttes midler fra børne- og unge området til ældreområdet på grund af ændringen i befolkningssammensætningen i Skagen Kommune. Realistisk budget Samtidig er budgettet også, i hvert fald i følge borgmesteren, et bud på et mere realistisk budget, hvor det har knebet meget med at overholde de budgetterede rammer i de seneste år. - Vi har indregnet alle de forhold, vi kender i dag, og budgettet er pris- og lønfremskrevet med 3,1 procent svarende til det Kommunernes Landsforening venter af pris- og løbstigning for de kommunale udgifter. Og så er der lagt op til en styrkelse af kassen med knap seks millioner kroner, konstaterede borgmesteren, der mener at det eksisterende serviceniveau bliver nogenlunde bevaret samtidig med, at der er blevet plads til serviceforbedringer på nogle områder. - Det er et resultat, som vi kan være glade og stolte af, ikke mindst når vi ser på de vanskeligheder, andre kommuner har haft med at få enderne til at nå sammen og de serviceforringelser, borgerne der har måttet sluge. Jeg tænker blandt andet på besparelserne på dagpasningsområdet og skoleområdet i Aalborg og Odense, sagde Hans Rex, der glædede sig over et godt samarbejde på tværs af partierne i forbindelse med budgetarbejdet. Bortset fra to poster er de tre partier da også enige om næste års budget. - Der er en uenighed mellem Venstre og Socialdemokratiet, hvad angår indregningen af to uspecificerede sparemål på henholdsvis 710.000 og 700.000 kroner inden for børne- og kulturudvalget og økonomiudvalgets område. Der er imidlertid ikke uenighed om at besparelserne skal foretages. - Jeg opfatter mere uenigheden som noget teknisk, hvor Socialdemokratiet først ønsker at indregne besparelserne, når vi har konkretiseret dem, mens vi i Venstre mener, at det er et vigtigt signal at sende via budgettet ved at indregne besparelserne, også inden vi præcist ved, hvad de indebærer, sagde Hans Rex, der betegnede det vedtagne budget som et godt udgangspunkt for 2003. Første skridt Han understregede, at det nye budget kun er et første skridt på en lang vej i retning af en forbedring af kommunens økonomi gennem en tilpasning af serviceniveau og den organisation, der skal levere servicen. - Der er i den forbindelse en række ting, som vi skal tage hensyn til. Der er tilbagegang i befolkningen. Der er en ændret befolkningssammensætning med færre børn og flere ældre. Kommunen skal løse en række nye opgaver, og vilkårerne for at finansiere det hele, ændrer sig også via blandt andet skattestop og refusionsomlægninger. Hans Rex nævte tre opgaver, som skal løses på kort sigt i budget 2003. - Vi skal have konkretiseret den uspecificerede besparelse på administrationsområdet og på skoleområdet. Og vi skal desuden arbejde videre med organisationstilpasninger og prioriteringer af de servicetilbud, vi stiller til rådighed for Skagen Kommunes borgere. - Dette arbejde skal være en fortsat løbende proces, der skal køre sideløbende med det årlige budgetarbejde. Vi må ikke drage et lettelsens suk, nu hvor budgettet er vedtaget og lade tilpasningsarbejdet ligge indtil budget 2004, fastslog Hans Rex, der også kort kom ind på situationen for forsyningsvirksomhederne i forbindelse med budgetvedtagelsen. Stor gæld - Efter renteindtægter og renteudgifter viser forsyningsvirksomhederne et samlet driftsoverskud på 11,6 millioner kroner. Dette overskud skal dække afdrag på eksisterende gæld samt ny gæld på i alt 7,2 millioner kroner. - Forsyningsvirksomhederne bidrager dermed med en likviditetsforbedring i kommunen på over 4,4 millioner kroner, fortalte Hans Rex, der meddelte, at der nu vil blive sat fokus på driften af forsyningsvirksomhederne, der i slutningen af 2001 skyldte 113 millioner kroner til kommunekassen. Kommunens samlede gæld var på i alt 179,9 millioner kroner.