Bus­ru­te langs øst­kys­ten

I mor­gen åb­ner Thing­gaard Express en ny bus­ru­te ned langs den jys­ke øst­kyst.Ru­ten kom­mer til at gå mel­lem Aal­borg og Kol­ding med stop i Ho­bro, Ran­ders, År­hus og Vej­le.

- Vi har i man­ge år ar­bej­det for, at eks­pres­bus­ser kom­mer til at spil­le en stør­re rol­le i det sam­le­de ud­bud af kol­lek­tiv fjern­tra­fik, for er­fa­rin­ger­ne vi­ser, at man­ge men­ne­sker fore­træk­ker den­ne rej­se­form, si­ger di­rek­tør Poul Erik Thing­gaard fra sel­ska­bet. Det har i fle­re end 20 år kørt på en rute dia­go­nalt i Jyl­land mel­lem Fre­de­riks­havn og Es­bjerg og der op­le­vet et støt sti­gen­de an­tal pas­sa­ge­rer. Ru­ten hed­der 980, og den nye har der­for fået num­me­ret 981. Kørs­len sker i sam­ar­bej­de med de amts­li­ge tra­fik­sel­ska­ber, hvil­ket blandt an­det in­de­bæ­rer bil­let-­sam­ar­bej­de og omstigningsmuligheder til X-bus­ser­ne og de fle­ste lokale bybusselskaber, op­ly­ser Poul Erik Thing­gaard.-junk