Egholm

Bus­ser sprin­ger færgestoppested over

Ed Peck har fle­re gan­ge op­le­vet, at bus­sen ik­ke stoppet ved Egholm-fær­gen. Sel­ska­ber­ne vil få ind­skær­pel­se

AAL­BORG:Fre­dag mor­gen flød bæ­ge­ret over hos Ed Peck, da han end­nu en­gang så bus num­mer 13 sprin­ge over stop­pe­ste­det ved Egholm Fær­ge­vej. - Det ir­ri­te­rer mig, for jeg har op­le­vet fle­re gan­ge, at bus­sen er kørt for­bi ude, og så kom­mer jeg for sent på ar­bej­de, si­ger Ed Peck, der ar­bej­der i Nord­jyske Me­di­ers kan­ti­ne. Han skal med bus­sen kl. 6.07 om mor­ge­nen fra stop­pe­ste­det ved Egholmfærgen. Ed Peck ple­jer at kom­me i god tid, så han kan nå en ci­ga­ret in­den tu­ren. Bus­sen skal kø­re ind til stop­pe­ste­det på Egholm Fær­ge­vej på ve­jen ud mod Fjord­par­ken, hvor den ven­der. Den skal li­ge­le­des kø­re ind til stop­pe­ste­det på vej ind mod by­en igen. - Her kan jeg så stå og se bus­sen kø­re for­bi ude på Sky­de­ba­ne­vej. Og jeg har talt med an­dre pas­sa­ge­rer, som har haft sam­me op­le­vel­se, for­tæl­ler Ed Peck. Ind­skær­per sel­ska­ber Finn Mad­sen, der er kø­re­plan­læg­ger ved Aal­borg Kom­mu­ne har ik­ke tid­li­ge­re hørt om pro­ble­mer med ru­ten. - En­tre­pre­nø­rer­ne er be­kendt med den an­vis­te ru­te, og den skal de selv­føl­ge­lig føl­ge, si­ger køreplanlæggeren. Finn Mad­sen vil straks sen­de en mail til Ar­ri­va og Ci­ty­tra­fik, der beg­ge kø­rer på ru­ten, og ind­skær­pe over for dem, at de skal sør­ge for, at chauf­fø­rer­ne føl­ger den an­vis­te ru­te. - Der skal kø­res for­bi Egholmfærgen i beg­ge ret­nin­ger, og så er den ik­ke læn­ge­re. Køreplanlæggeren op­ford­rer des­uden pas­sa­ge­rer­ne til at rin­ge ind med de nø­jag­ti­ge op­lys­nin­ger om ru­te, dag og tids­punkt, hvis de har lig­nen­de op­le­vel­ser. - Det er guld værd, for så kan en­tre­pre­nø­ren ta­le med den en­kel­te chauf­før, si­ger Finn Mad­sen. Ed Peck har imid­ler­tid få­et ind­tryk af, at pro­ble­met kun op­står, når det er Ci­ty­tra­fiks bus­ser, der kø­rer på ru­ten. Det tror Finn Mad­sen dog ik­ke er til­fæl­det. - Jeg hå­ber, at det dre­jer sig om en en­kelt chauf­førs fejl, som vi så kan få ret­tet. Og vi må jo er­ken­de, at det ik­ke er ro­bot­ter, vi har med at gø­re, så der sker fejl.