By]rå]det kæm]per til det sidste

Po]li]ti]ke]re ind]kal]des til eks]tra]or]di]nært by]råds]mø]de om plan-b for Po]lar Sea]food

V. HAS]SING: Po]li]ti]ker]ne er gået på som]mer]fe]rie, men onsdag aften må de for]lade ha]ve]gril]len for at tage tu]ren ind til by]råds]sa]len. Her er der et eks]tra]or]di]nært by]råds]mø]de. Vig]tig]ste punkt på dags]or]de]nen er Po]lar Sea]food A/S, der som be]kendt ger]ne vil etab]le]re sig ved Skovhusvej i V. Has]sing. Iføl]ge Vi]ce]borg]mes]ter Jør]gen Han]sen (S) skyl]des den plud]se]li]ge ind]kal]del]se, at man vil have ryd]det en uhel]dig for]mu]le]ring af ve]jen. By]rå]det be]slut]te]de nemlig, at man kun vil sen]de det ny]este lokalplansforslag, der blev ved]ta]get 18. juni og til]la]der er]hvervs]byg]ge]ri op i 15 me]ter høj]de, til hø]ring, hvis den util]fred]se na]bo]grup]pe væl]ger at ind]brin]ge det op]rin]de]li]ge lokalplansforslag for Na]tur]kla]ge]næv]net. - Det er en ri]si]ko for ham og for os, og det er der ingen grund til, siger Jør]gen Han]sen med hen]vis]ning til]Hel]ge Niel]sen fra Po]lar Sefood A/S, Når po]li]ti]ker]ne siger ja til det nye for]slag på onsdag bliver for]sla]get derfor sendt i hø]ring med det samme. - Vi er nødt til at lave et paralelt for]løb, hvis først vi står i si]tua]tio]nen, hvor der kommer ind]si]gel]ser, så ta]ger det lang tid, hvis vi ikke har et paralelt for]løb klar, siger Jør]gen Han]sen. Han hå]ber, at det går smer]te]frit, så virk]som]he]den og dermed en mas]se ar]bejds]plad]ser kan komme til byen. Men han er]ken]der, at det sag]tens kan glip]pe, hvis en kla]ge til Na]tur]kla]ge]næv]net træk]ker sa]gen i lang]drag, så Po]lar Sea]food væl]ger et anddet sted at pla]ce]re virk]som]he]den. - Et men]ne]ske kan sæt]te det i stå, siger Jør]gen Han]sen. Al]li]ge]vel mener, han at virk]som]he]den er så vig]tig for hele kom]mu]nen, at po]li]ti]ker]ne må gøre alt, hvad der står i deres magt for at det lyk]kes. - Vi kan ikke som kom]mu]ne bare sid]de med hæn]der]ne i skø]det, siger han. Iføl]ge Gunner Aagaard fra den fem mand store na]bo]grup]pe i V. Has]sing, der er util]freds med at skulle være nabo til et 15 me]ter højt er]hvervs]byg]ge]ri, fin]der man frem til en be]slut]ning inden for de næste par dage, fordi de fem er på vej på fe]rie. Fristen for at kla]ge til Na]tur]kla]ge]næv]net over lokalplansforslaget er 12. juli. ]