Jammerbugt

By–råd ef–ter–gi–ver gæld på 1,9 mio. kr.

@Brød.8.note-firkant-fremh:FJER–RITS–LEV: Han Her–red Fri–tids–cen–ter slip–per af med en gældsforpligtigelse på 1.860.000 kro–ner. Et fler–tal i by–rå–det har sagt ja til at ef–ter–gi–ve gæl–den, der blev etab–le–ret i 1972 i for–bin–del–se med Fjer–rits–lev Svøm–me–hal. Ef–ter–gi–vel–sen har ikke umid–del–bart no–gen øko–no–misk kon–se–kvens for Fjer–rits–lev Kom–mu–ne, da gælds–bre–vet er ren–te- og af–drags–frit. Otto P. Kjær (UP) kræ–ve–de, at byg–nin–ger–ne blev ned–skre–vet til–sva–ren–de, så Han Her–red Fri–tids–cen–ter ikke kan af–skri–ve på den ful–de bygningsværdi og på den måde få un–der–skud i regn–ska–bet. Det–te for–hold tog by–rå–det ikke stil–ling til. Ej–ler Win–kel fore–slog, at spørgs–må–let om ef–ter–gi–vel–se skul–le over–gå til Sam–men–læg–nings–ud–val–get, der får en stram øko–no–mi.