Overenskomster

By]råds]med]lem: Sådan gen]vin]der S mag]ten

] Poul Erik Lyngdorf (S) har op]skrif]ten på bedre ti]der for So]cial]de]mo]kra]ter]ne klar]

HALS:By]råds]med]lem Poul Erik Lyngdorf (S) le]ve]re]de ved So]cial]de]mo]kra]ter]nes grund]lovs]mø]de i går på Hals Skan]se op]skrif]ten på, hvor]dan S-lej]ren skal vinde det næste valg. Det skal iføl]ge den lokale S-po]li]ti]ker ske ved, at mo]nar]ki]et på Chri]sti]ans]borg skal af]skaf]fes og fra]ta]ges mag]ten, ved at ska]be et sun]de]re ar]bejds]mar]ked og ved at stil]le den nu]væ]ren]de VK-re]ge]ring til an]svar for det usagte. Med hen]syn til mo]nar]ki]et på Chri]sti]ans]borg havde Poul Erik Lyngdorf blandt andet denne kom]men]tar: - Det er tan]ke]væk]ken]de at se, hvor mange ori]gi]na]ler, fan]tas]ter og ny]re]li]giø]se ryg]klap]pe]re, at dron]nin]gen ny]der omgang med. Støt]ter man ikke mo]nar]ki]et/dron]nin]gen på Chri]sti]ans]borg, eks]klu]de]res ved]kom]men]de om]gå]en]de. Poul Erik Lyngdorf af]slø]re]de der]ef]ter, hvil]ken “dron]ning” det egent]lig var, at han tal]te om: - Men jeg med]gi]ver, at denne dron]ning - ali]as Fru Kjærs]gaard fra Dansk Foleovertroisk Par]ti/Dansk Fol]ke]par]ti har for]må]et at ud]nyt]te det hul, som de etab]le]re]de po]li]ti]ke]re har skabt til be]folk]nin]gen. Til]med har hun for]stå]et at ud]nyt]te ind]van]drin]gens po]ten]tia]le som skræm]me]bil]le]de. Når der ud]går be]fa]ling, lø]ber la]ka]jer og hof]nar skri]gen]de rundt for at pa]re]re ord]re. Poul Erik Lyngdorf har selv en ikke-dansk hus]tru, og han kunne videre for]tæl]le, at Pia Kjærs]gaards nye magt]po]si]tion i dansk po]li]tik havde fået hans dat]ter til at spør]ge ham, om fa]mi]li]en nu var nødt til at flyt]te fra lan]det. - Så stor frygt har ma]dam]men skabt i vort lil]le hjem, kon]sta]te]re]de han - og ud]tryk]te skam over den måde, som flygt]nin]ge og ind]van]dre]re i dag be]hand]les på i Dan]mark. Poul Erik Lyngdorf be]mær]ke]de videre, at det er svært, men ikke uover]kom]me]ligt at få in]te]gre]ret flygt]nin]ge og ind]van]dre]re. - Derfor er det værs]te, jeg har at sige om den nu]væ]ren]de - og jeg har ellers en del ek]semp]ler - at det er fuld]stæn]dig per]spek]tiv]løst og hyk]le]risk, at på den ene side at vinde et valg på, at vi skal have fær]re flygt]nin]ge og ind]van]dre]re til Dan]mark, og så på den anden side skæ]re ned i vores u-lands]bi]stand, til]fø]je]de han - og fort]sat]te: - Jeg hå]ber, at væl]ger]ne ind]ser, at sådan kan vi ikke blive ved med at hand]le over for andre men]ne]sker, Ved ind]fø]rel]sen af Grund]lo]ven var der ikke tænkt på Dansk Folkerrparti. Med hen]syn til ar]bejds]mar]ke]det fast]slog Poul Erik Lyngdorf end]vi]de]re, at der kun er en for]bed]ring af ar]bejds]mil]jø]et, der kan få ned]bragt de løb]ske sy]ge]dag]pen]ge]ud]gif]ter. Sam]ti]dig pe]ge]de han på, at stats]mi]nis]ter An]ders Fogh Ras]mus]sen (V) inden det næste valg skal stå til regn]skab for en ræk]ke ting, som væl]ger]ne ikke hør]te om inden re]ge]rings]skif]tet. Det dre]jer sig om ind]greb i over]ens]koms]ter]ne, for]rin]gel]ser på ar]bejds]mil]jø]om]rå]det, ned]skæ]ring på er]hvervs]sko]ler]ne, bru]ger]be]ta]ling på AMU, fær]re u-lands]pen]ge, fy]ring af 5000 of]fent]ligt an]sat]te, for]hø]je]de af]ten]sko]le]pris]er for pen]sio]nis]ter og ef]ter]løns]mod]ta]ge]re, luk]ning af dag]høj]sko]ler, mu]lig]he]den for at ar]bejds]gi]ver kan tvin]ge løn]mod]ta]ger på del]tid, mil]li]ard-skat]te]let]tel]ser til er]hvervs]li]vet samt ned]skæ]rin]ger på mil]jø- og kul]tur]om]rå]der]ne.]