Rebild

Byg­ge­ri­et blev fej­ret med fuld mu­sik

Ef­ter som­mer­fe­ri­en skal Karensmindeskolens nye til­byg­ning hu­se 3. klas­ser­ne

Der blev skrålet godt med ved gårsdagens rejsegilde på Karensmindeskolen. Foto: Michael Bygballe

Der blev skrålet godt med ved gårsdagens rejsegilde på Karensmindeskolen. Foto: Michael Bygballe

STØV­RING:Un­ger­ne skrå­lede med på me­lo­di­en, da der i går blev holdt rej­se­gil­de på Karensmindeskolen i Støv­ring. Det var nem­lig med kla­ver, gui­tar og sang, at sko­len fej­re­de det op­før­te ske­let til den sid­ste del af ny­byg­ge­ri­et. Til­byg­nin­gen, der er på 400 kva­drat­me­ter, skal fra som­mer­fe­ri­en hu­se sko­lens tre 3. klas­ser. Pro­jek­tet er sid­ste led i pla­ner­ne om at in­te­gre­re sko­le­fri­tids­ord­nin­gen (SFO) i selve sko­len. Al­le­re­de for hal­van­det år si­den stod før­ste del af sko­ens nye byg­ge­ri fær­dig, og sam­spil­let mel­lem sko­le og SFO har ind­til vi­de­re væ­ret en suc­ces, me­ner Jet­te Poul­sen, der er vi­ce­sko­le­le­der på Karensmindeskolen. Nog­le børn har godt af at være i de sam­me ram­mer he­le da­gen, og nu kan de møde her på sko­len klok­ken syv om mor­ge­nen og bli­ve her til klok­ken fem om ef­ter­mid­da­gen, si­ger hun og til­fø­jer, at sam­ar­bej­det og­så har væ­ret en po­si­tiv op­le­vel­se for per­so­na­let. - Vi har få­et eks­tra pen­ge, så pæ­da­go­ger­ne kan være med i un­der­vis­nin­gen om for­mid­da­gen. I det he­le ta­get fø­ler læ­re­re og pæ­da­go­ger et stør­re fæl­les an­svar. God ved hånd­vær­ker­ne Det var da hel­ler ik­ke no­get pro­blem at få sko­lens yng­ste år­gan­ge til at fø­le fæl­les an­svar, da ”Karensmindeskolesangen” skul­le syn­ges ved gårs­da­gens rej­se­gil­de. - Vo­res sko­le lig­ger flot, det bed­ste sted i lan­det, vi må pas­se rig­tig godt på den og alt det an­det. Hvis vi alle hjæl­per med, bli’r det al­le­ti­ders sted her på Karensminde, lød det med fuld ud­blæs­ning. Her­ef­ter fast­slog sko­le­le­der Ole Cor­ne­li­us­sen i sin ta­le, at rej­se­gil­der be­stemt ik­ke er uden be­tyd­ning. - Hvis ik­ke man er god ved hånd­vær­ker­ne, kan de fin­de på at sæt­te tag­spær­re­ne i spænd, så de rig­tig knir­ker, når det blæ­ser. De kan og­så fin­de på at mure en tom øl­flas­ke ind i væg­gen, så det hy­ler, hvis vin­den får fat, for­kla­re­de han med et glimt i øjet til de små ele­ver.