Lokalpolitik

Byggeriet blomstrer i universitetsområde

Byudvikling med 1500 nye boliger

AALBORG:Nordjyllands Amt har nu givet grønt lys for den videre udbygning og planlægning af universitetsområdet i Aalborg øst med bl.a. boliger, forretninger og fortsat universitetsbyggeri. Aalborg Kommune har fremlagt forslag til et kommuneplantillæg samt to lokalplanforslag for dele af området, men da planlægningen er i strid med bestemmelser om detail-handelsplanlægning i amtets regionplan, har hele sagen derfor været gransket ekstra grundigt i det amtskommunale system. Og amtet er nu nået frem til den konklusion, at de påpegede forhold - herunder overskridelse af den maksimale butiksstørrelse - trods alt kan betragtes som værende af underordnet betydning for regionplanlægningens formål, og at man på den baggrund frafalder indsigelse mod såvel forslagene til kommuneplantillæg som lokalplan. Dermed er vejen så at sige banet for at udlægge et nyt bydelscenter i universitetsområdet. Det overordnede planforslag omfatter en byudvikling med omkring 1500 nye boliger, ca. 170.000 kvadratmeter til kontorerhverv samt ca. 200.000 kvadratmeter til universitetsformål. Ifølge planerne opereres der med et boligområde ved Alfred Nobels Vejs forlængelse midt mellem Gug og Sønder Tranders. Der er tale om et ca. 17 ha. stort område, og planforslaget omfatter første etape af den ny bydel Universitetsparken med henved 600 boliger. Et ca. seks ha. stort område omkring Frederik Bajers Vej skal bruges til en fortsat fysisk udvikling af Aalborg Universitet, og det udlægges til undervisning, forskning og udvikling med tilhørende fællesanlæg som kontorer, service og kulturelle formål.